VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Za studiem do zahraničí: jak na to

článek za studiem do zahraničí 10 2013 150

Čeští studenti se ve svých vzdělávacích ambicích nemusí zdaleka omezovat jen na Českou republiku. Dnešní otevřený svět vám nabízí možnost vydat se za studiem do řady zemí světa a absolvovat tam celý studijní program nebo jeho část. Výhody studia v zahraničí jednoznačně převládají nad nevýhodami a dosáhnout ho není vůbec tak těžké, jak se na první pohled může zdát. Máte zájem? Čtěte dál.

Proč studovat v zahraničí?

Mnoho studentů myšlenku vydat se do zahraničí zavrhne, protože by to bylo příliš složité, na všechny administrativní náležitosti není dostatek času nebo se bojí neznámého a neúspěchu. Pravdu mají v tom, že průzkum možností, vyplnění nutných písemností, zajištění potřebných dokumentů a všechno další vyřizování něco času a energie stojí. A zvláště na začátku zahraničního studia je potřeba vyrovnat se s mírným zmatkem a nejistotou. Projít touto počáteční etapou se ale rozhodně vyplatí. Odměnou je zdokonalení se v cizím jazyce – nutnost každodenní konverzace rychle zlomí zábrany a „rozmluví“ vás. Jazyk, v němž budete studovat, může být také jiný než jazyk dané země a v tom případě máte možnost zlepšit se hned ve dvou řečech. Za námahu stojí i získání kontaktů v zahraničí, které vám v budoucnu mohou přijít vhod – v soukromém životě, ale také například při hledání práce. V tomto ohledu nezapomeňte ani na to, že studium v zahraničí představuje atraktivní položku v životopisu. Ukazuje, že jste samostatní, aktivní, jste otevření novým možnostem a umíte se adaptovat na změny. Jestliže jste k výjezdu motivováni studijními důvody, také víte, co děláte. V zahraničí můžete studovat obor, který u nás neexistuje, nebo ho absolvovat na prestižních pracovištích, jež v jeho rozvoji stojí na špici. K vašemu studijnímu rozvoji přispěje i to, když si vyzkoušíte odlišný přístup vyučujících, jiný pohled na obor či se střetnete s jinými nároky na studenty. Obohatí vás také poznání nové kultury a způsobu života a činorodí jedinci si pobyt mohou spojit s cestováním. Všechno to zvýší vaši sebedůvěru v osobním, studijním i pracovním životě. A pokud už víte, že byste se rádi v budoucnu přestěhovali do zahraniční země, není lepší přípravy než právě studium mimo Českou republiku.

Jak studovat v zahraničí na střední škole

Vyzkoušet si studovat v cizině mohou nejen vysokoškoláci, ale tato možnost se nabízí i středoškolákům. Různorodou nabídku zpravidla alespoň ročních pobytů spojených se stipendii poskytuje Akademická informační agentura spadající pod MŠMT ČR. Předpokladem získání místa bývá dobrý prospěch, zvládnutí cizího jazyka, schopnost přizpůsobit se cizím podmínkám, ale také finanční spoluúčast. Některé pobyty jsou zakončeny maturitní zkouškou uznávanou v České republice.

Vyjet do desítek zemí světa mohou středoškoláci s občanským sdružením ASF Mezikulturní programy, které je součástí celosvětové sítě partnerských organizací. Českým středoškolským studentům umožňuje studium v zahraničí po dobu tří nebo šesti měsíců, ale také celého školního roku. Za účastnický poplatek je studentovi poskytnuta plná podpora během studia včetně letenky či zdravotního pojištění, ale také péče o volný čas, a pobyt je realizován bezplatně u hostitelské rodiny.

Umožnit žákům středních, ale i základních škol poznat studium v zahraničí umožňuje také evropský program Comenius. Zúčastnit se mohou žáci škol, jež se do projektu zapojily, a kterým je v den odjezdu nejméně 15 let. Výběrové řízení a organizaci pobytů v délce 3 až 10 měsíců mají na starosti partnerské školy, které mezi sebou uzavírají studijní smlouvu usnadňující následné uznání zahraničních předmětů na domovské škole. Během pobytu žijí žáci v hostitelských rodinách. Z projektu Comenius je žákům proplacena cesta a vypláceny měsíční příspěvky a vysílající a přijímající škole jsou uhrazeny náklady na organizaci pobytu.

Podpora mezinárodních stáží žáků a studentů středních a vyšších odborných škol je také cílem dalšího evropského programu Leonardo da Vinci.

Jak studovat v zahraničí na vysoké škole

„Cílovou skupinou“ pro zahraniční studium jsou jednoznačně vysokoškoláci. Vyjet můžete na vlastní pěst, v rámci mezinárodních smluv, meziuniverzitních a fakultních dohod či evropských programů. A pokud se k vašemu pobytu automaticky neváže stipendium, obrátit se můžete na řadu nadací a dalších projektů a pokusit se od nich získat podporu.

Na vlastní pěst – jako tzv. freemover

Pokud berete rádi věci do vlastních rukou, nic nebrání tomu přihlásit se na zahraniční vysokou školu sami bez pomoci zprostředkujících institucí. Možnosti jsou v dnešní době více než otevřené – například jako občané Evropské unie máte při vysokoškolském studiu v jakémkoli členském státě nárok na stejné podmínky jako domácí studenti. Lišit se mohou ovšem vstupní požadavky, zejména po vás může být požadována jazyková zkouška. Nepodceňte proto včasné zjišťování informací o nárocích a vzdělávacích systémech škol a zemí, kam hodláte zamířit. Kroky, které je potřeba před samostatným výjezdem učinit, shrnuje na svých stránkách přehledně Univerzita Karlova.

Podíváme-li se například do Spojeného království, najdeme řadu rozdílů v přijímacím procesu oproti České republice, které neobeznámeného studenta mohou zaskočit. Přihlášky se zde podávají přes centralizovaný systém UCAS a kromě osobních údajů budete muset přiložit doklad o studijních výsledcích, tzv. personal statement (jakýsi motivační dopis) a kontakt na osobu, která o vás podá referenci. Některé školy vyžadují dále jako součást přijímacího procesu esej, písemnou zkoušku či ústní pohovor.

Přihlášení na vlastní pěst klade na studenty větší nároky než ostatní možnosti zajištění studia, ale odměnou je v zásadě neomezená možnost výběru. Na rozdíl od stipendijních pobytů se k vlastnímu studiu v zahraničí obvykle automaticky nepojí finanční podpora na alespoň částečné pokrytí nákladů – zoufat nad školným a životními výdaji ale hned nemusíte. Pokud jste si nevybrali program hrazený například místní vládou, ucházet se můžete o stipendia dané školy, ale také u českých nadací a dalších institucí. Více se o nich dozvíte v závěru článku.

Přes zprostředkovatele

Pokud si na samostatné přihlášení do zahraničí netroufáte, můžete využít služby zprostředkujících institucí. Jednou z nich je nezisková organizace Dream Foundation umožňující podat si přihlášku na více než 3500 studijních programů v angličtině z celého světa. Studijní nabídky jsou předem prověřené, takže vám odpadá starost se zjišťováním kvality dané školy či oboru, a byly vybrány s ohledem i na finanční stránku věci – některé z nich můžete dokonce absolvovat zdarma. Kromě celých bakalářských a magisterských programů můžete volit i mezi pobyty kratšího trvání. Za přihlašovací poplatek je možné podat přihlášku až na 6 studijní programů. K přihlášce je třeba přiložit nejméně dva doporučující dopisy a oskenované verze dokumentů potvrzujících dosavadní vzdělání, akademické požadavky se pak liší podle konkrétního kurzu. Administrativu (včetně kontroly chyb ve vámi zaslaných materiálech) a rozeslání dokumentů školám zařizuje Dream Foundation a v případě problémů vám poskytne podporu během přihlašovacího procesu. Další výhodou Dream Foundation je síť kontaktů, které vám během studia mohou poskytnout praktické rady. Pokud dosud nemáte žádné osvědčení o zvládnutí jazyka, můžete zkoušku složit jako součást přihlašovacího procesu.

S pomocí mezinárodních smluv zemí

Jako studenti (nebo pedagogové) veřejných vysokých škol můžete využít stipendijních pobytů realizovaných na základě mezinárodních smluv s hrazeným pobytem a cestovným. Zde se již nejedná o plnohodnotné studium jako v předchozích odstavcích, ale o krátkodobé výměnné pobyty. Nabídka zahrnuje jen cílové země, konkrétní vysoké školy si musí zájemce vyhledat sám v souvislosti se svým oborem. Přehled zemí, do nichž můžete v rámci stipendijního pobytu vyjet, zveřejňuje Akademická informační agentura, která také částečně realizuje výběrová řízení a k nabídkám poskytuje poradenský servis. Některá místa jsou v rámci kvót přidělena jen konkrétním veřejným vysokým školám a ucházet se o ně proto mohou u příslušné školy jen vlastní studenti, ostatní jsou otevřena všem a v tomto případě výběr provádí Akademická informační agentura. Délka pobytu, požadavky na uchazeče a další náležitosti vyplývají z daných mezinárodních smluv. Pro zařazení do výběrového řízení je třeba podání Návrhu na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia. K němu jsou dle požadavků konkrétního pobytu přikládány další materiály jako motivační dopis, akceptační dopis (předběžný souhlas univerzity, že na ní budete moci studovat, pokud stipendium získáte), popis obsahu stipendijního pobytu, doporučující dopis napsaný vysokoškolskými pedagogy a doklad o vykonaných zkouškách a zápočtech. Na většinu pobytů pak probíhá osobní pohovor v příslušném jazyce, kde je hodnocen studijní či výzkumný záměr, motivace, jazykové a komunikační schopnosti. Z účasti na studijním pobytu na základě mezinárodní smlouvy také vyplývá povinnost odevzdat závěrečnou správu, v níž mají být uvedeny informace týkající se odjezdu, ubytování či stravování, financí, trávení volného času i případných problémů a rovněž celkové hodnocení pobytu, komentáře a doporučení.

S evropskými programy

K nejznámějším projektům umožňujícím vysokoškolským studentům, ale také pedagogům a pracovníkům vycestovat do zahraničí patří bezpochyby Erasmus, program EU zaměřený na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělání v Evropě. V rámci programu Erasmus, který mohou využít studenti jakékoli formy nebo úrovně studia vysokých a vyšších odborných škol bez ohledu na věk (s podmínkou, že musí být zapsáni minimálně do druhého ročníku), máte možnost nejen studovat v zahraničí, ale také absolvovat pracovní stáž v zahraniční společnosti. Platí ovšem, že každý může s Erasmem vycestovat jen jedenkrát za život.

Program Erasmus stojí na bilaterálních dohodách domácích a zahraničních škol, zveřejňování nabídky a organizace výběrového řízení je proto v kompetenci těchto škol – konkurz na následující akademický rok bývá zpravidla na jaře. V současnosti jsou do projektu zapojeny školy z 28 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska i Turecka.

Z prostředků projektu školy financují 3 až 12měsíční pobyty včetně nákladů na cestu, zahraniční škola si zároveň nenárokuje žádné poplatky za studium. Studijní pobyt Erasmus musí být uznán jako plnohodnotná součást studia na domácí škole, absolvované kurzy se tedy započítávají do studia. Před odjezdem schválí vysílající i přijímací škola váš studijní plán pobytu včetně počtu kreditů, který se zavazujete splnit. Po návratu předkládáte domácí škole potvrzení o délce pobytu, výpis studijních výsledků a stejně jako u pobytu na základě mezinárodních smluv také závěrečnou zprávu.

V rámci Erasmu nemůžete absolvovat celý studijní program, ale v případě dalšího unijního programu Erasmus Mundus už se naopak jedná o studium celých magisterských a doktorských programů. Ty jsou realizovány v minimálně dvou evropských i mimoevropských zemích a jsou zakončeny udělením společného diplomu nebo více diplomů z několika univerzit. Výběr studentů uskutečňují univerzity, které program nabízejí, a podmínkou zapojení do výběrového řízení není studium na školách účastnících se projektu.  Současně je možné zažádat si ke studijnímu programu o stipendium.

Studentům řádného denního studia od ukončeného druhého semestru i akademickým pracovníkům veřejných vysokých škol je určen CEEPUS, středoevropský výměnný univerzitní program. Minimální délka pobytu pro bakalářské a magisterské studenty jsou 3 měsíce, maximální pak měsíců 10. K výjezdu se pojí stipendium na ubytování a stravování vyplácené hostitelskou zemí, jehož výše je v každém státě programu CEEPUS odlišná. Lze ho získat jak v rámci sítě zapojených vysokých škol, tak individuálně jako freemover. Zároveň je studentům proplaceno cestovné. O pobytu podáváte na jeho konci zprávu.

Prostřednictvím meziuniverzitních a fakultních dohod

Zahraniční studijní pobyt se nemusí realizovat jen v rámci mezinárodních smluv a evropských projektů. Veřejné vysoké školy sjednávají dohody o spolupráci se zahraničními institucemi, z nichž v některých případech vyplývá možnost studentské mobility. Účastníkem dohod nemusí být univerzita jako celek, ale mohou je uzavírat také jednotlivé fakulty. Přehled aktuálních spoluprací najdete na stránkách MŠMT, vždy je ale třeba si ověřit, zda dohoda zahrnuje zahraniční pobyty a zda zahraniční univerzita nabízí vámi požadovaný obor. Konkrétní informace vám poskytnou jednotlivé univerzity a fakulty, které také pořádají výběrová řízení.

Při studijním pobytu prostřednictvím meziuniverzitních a fakultních dohod neplatíte na zahraničních univerzitách školné, od dalších univerzitních poplatků, poplatků za sjednání zdravotního pojištění nebo víza už osvobozeni nejste. Zároveň je třeba počítat s často nemalými životními náklady. Některé z pobytů v rámci meziuniverzitních a fakultních dohod mohou být ale stipendijní, kdy dostáváte příspěvek od zahraniční univerzity. V opačném případě můžete zažádat o podporu nejrůznější instituce, z nichž některé představujeme v článku níže.

Další možnosti studia

Možnost studovat v USA a dalších zemích světa nabízí nezisková organizace ISEP, u nás ale jen studentům Masarykovy univerzity. Hlásit se mohou prezenční studenti bakalářských a magisterských oborů ve 2. až 4. ročníku studia. Úspěšným uchazečům je prominuto školné na zahraniční škole a uhrazeny náklady na ubytování a stravování. Absolvované zahraniční kurzy se započítávají do domácího studia.

Stipendia, finanční podpora

Krátkodobé výměnné pobyty bývají často spojeny se stipendii kryjícími alespoň částečně náklady na studium v cizí zemi, neplatí to však stoprocentně a v případě celých studijních programů jsou automatická stipendia ještě vzácnější. Kromě školného a dalších poplatků za studium se přitom musíte připravit zejména na náklady spojené s každodenním životem, které v zahraničí bývají vyšší než v České republice.

Finance na jejich pokrytí si můžete zajistit brigádami – uvádí se, že studentům stačí pracovat cca 10 až 15 hodin týdně k získání potřebných prostředků. Můžete se také pokusit získat stipendium zahraniční školy (např. francouzská École Normale Supérieure nabízí každý rok 30 zahraničním studentům stipendium na absolvování magisterského programu) nebo se obrátit na nadace a další instituce s žádostí o podporu. Zde si představíme ty nejznámější, pokud ale zapátráte, určitě jich naleznete mnohonásobně více. Některé projekty nejsou omezeny cílovou zemí, jiné se vztahují jen na konkrétní státy.

Pro talentované vysokoškolské a středoškolské studenty všech oborů a zaměření mířící na prestižní zahraniční univerzity je určen program Scholarship Nadace Zdeňka Bakaly. O stipendium se mohou ucházet studenti, kteří se na zahraniční univerzity budou teprve hlásit, tak ti již přijatí a překážkou není ani to, pokud jste už držitelem jiného stipendia. V prvním kole výběrového řízení jsou posuzovány písemné materiály zahrnující dosavadní studijní výsledky, motivační dopis, doporučení a vlastní esej, to vše v angličtině. Druhé kolo má podobu osobního pohovoru, opět v angličtině. Stipendium zahrnuje úhradu školného a částku k pokrytí životních nákladů na první období studia, vybraní studenti, kteří budou plnit své studijní závazky, budou podporováni po celou dobu.

Pokud se chystáte zpracovávat svoji diplomovou nebo disertační práci v Rakousku, a to na státních univerzitách a odborných školách nebo na pedagogických vysokých školách, můžete se pokusit o stipendium programu AKTION. Výjezd může mít podobu buď semestrálního (1 až 5 měsíců), nebo krátkodobého pobytu (1 až 3 měsíce).

Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí řadu stipendií pro vysokoškolské studenty, doktorandy, vědce, vysokoškolské učitele či umělce na studijní či pracovní pobyt realizovaný v Německu. Zahrnuty jsou jak programy pokrývající celé studium, tak výjezdy v řádu měsíců i letní kurzy.

Známé jsou rovněž stipendijní programy Fullbrightovy komise, určené nikoli pro bakaláře, ale starší a pokročilejší studenty, vědce a pedagogy usilující o studium ve Spojených státech amerických. Kromě vyloučení MBA a klinické medicíny se nekladou oborová omezení, nutná je velmi dobrá znalost angličtiny. Stipendia zpravidla pokrývají životní náklady, zpáteční cestu a zdravotní pojištění i některé další náklady, jako je školné.

Stipendia na výzkumné stáže a doktorandské studium pod dvojím vedením ve Francii nabízí také Francouzské velvyslanectví v České republice, Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových chce podpořit talentované studenty na prestižních univerzitách v Anglii a USA, Mezinárodní visegrádský fond udílí stipendia ke studiu v magisterských a postgraduálních programech v zemích Visegrádské čtyřky i jiných.

Jak studovat v zahraničí cizí jazyk

Chcete se učit cizí jazyk přímo v zemi původu? Agentury organizující jazykové pobyty v zahraničí, mezi něž patří Student AgencyEF a další, vám kromě jazykového kurzu zajistí také další služby – ubytování, dopravu, pojištění, víza či náplň pro volný čas. Jazykové kurzy jsou nabízeny v řadě úrovní od dětských po profesionální, v různých intenzitách (počet lekcí za určité období) i délkách pobytu. Vybírat můžete také podle zaměření kurzu – může být obecné, ale také specializované na určitou oblast, například obchod. Na stránkách agentur si můžete zpravidla prozkoušet svoji vstupní jazykovou úroveň v bezplatných testech a najdete zde také rady pro vhodný výběr kurzu i týkající se jeho financování.

14.10.2013


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit