Konzervování a restaurování keramiky (8242N06)

Studijní program: Konzervování a restaurování keramiky (8242N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Připravuje studenty pro široké spektrum činností sou- visejících s restaurováním keramiky. Koncepce vzdě- lávacího programu spočívá v rozvíjení estetického cítění studentů, pěstování smyslu pro přesnost v rukodělné práci, citu pro používané materiály a směřuje k dosažení profesionální úrovně řemeslných dovedností. Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané specialisty v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu při záchraně památek užitého umění. Vzdělávací obsah je koncipován na učivo společného a odborného základu. Rozvržení předmětů je vyjádřeno v učebním plánu. Součástí učebního plánu je odborná praxe v 3. ročníku studia, které probíhá v res- taurátorských dílnách muzejních, galerijních, památ- kových a jiných institucí. Školní rok je organizován do dvou období, výuka probíhá formou přednášek, odbor- ných seminářů a praktických cvičení. Každé období je ukončeno hodnocením a zkouškami. Studium je ukon- čeno absolutoriem. Po úspěšném vykonání absolutoria získá absolvent titul DiS. - Diplomovaný specialista.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Kreslení – celková doba 120 min. kresebný úkol: Tematické zátiší Kriteria hodnocení: Perspektiva, proporce, vystižení povahy materiálu. kresebný úkol: Barevné doplnění chybějící části předlohy. Kriteria hodnocení: Cit pro analýzu a syntézu barev, stupeň dosažení barevné věrohodnosti s předlohou. Modelování – 120 min. Modelování zátiší. Kriteria hodnocení: Vystižení proporce a rozdílů mezi tvary a materiály. Pohovor Při pohovoru bude kladen důraz na obecný vývoj historie keramiky od pravěku až po současnost, materiály a technologie používané ve výrobě keramických předmětů a základní otázky k problematice restaurování keramiky a porcelánu. Test DOPORUČENÁ LITERATURA PRO TEST z dějin řemesla konzervování a restaurování keramiky: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkařství. Braunová, A.: Kouzlo keramiky a porcelánu. Halzbauer, Z.: Krása středověkých kamen. Podhorský, V.: Dějiny pravěku a ranné doby dějinné. Kybalová, J.: Evropská kamenina. Nikitin, M.: Melnikova, E. – Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Hrblová, R.: Holíčská fajáns. Špís, J.: Modelářství porcelánu a keramiky. Nekuda, V. – Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno 1968. Žíla, K.: Průvodce keramika, Grada Publishing 2005.

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo pol. června, 2. kolo pol. září

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května

vyssiodborneskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Kontakty FakultyNahoru

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Telefon: 545 125 649, 733 198 673
Fax: 545 125 649
Web: http://www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/obory/
E-mail: skola@vos.ssudbrno.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Roční příspěvek studenta je Kč 5000,–. Tato částka je rozdělena na Kč 2500,– v zimním semestru a Kč 2500,– v letním semestru (v případě průměrného prospěchu do 1,5 za předcházející ročník platí student v ročníku následujícím polovinu).