VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby (6341N30)

Studijní program: Mezinárodní obchod, logistické a finanční služby (6341N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Ekonomické

Náplň programu/oboru:
Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v modulech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce. Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Současná ekonomická realita vyžaduje nejen znalost podstaty fungování ekonomiky a pochopení zákonitostí a vazeb v evropské a světové ekonomice, ale stále větší důraz je kladen na důkladné poznání logistických činností a finančních toků. Stále častěji jsou v praxi kladeny požadavky na znalost problematiky finančních služeb v souvislosti s realizací činností v mezinárodním obchodu. Oblast finančních služeb včetně bankovního sektoru se dnes neobejde bez znalosti mezinárodních vztahů a vazeb. Na našem trhu v současné době realizuje svoji činnost řada společností, které mají v naší zemi pouze pobočky, a tak jsou pracovníci středního managementu nuceni orientovat se v mezinárodních podmínkách. Oblast mezinárodního obchodu, logistických a finančních služeb je vzájemně velmi úzce spjatá. Naše absolventy tedy chceme důkladně připravit na pracovní uplatnění tak, aby studiem získali takové znalosti a dovednosti, které maximálně využijí v konkrétní vykonávané pracovní pozici a zároveň rozšířit jejich uplatnitelnost v praxi. Naším záměrem je realizace takového vzdělávacího programu, který komplexně postihne všechny možné aspekty, se kterými se mohou pracovníci v oblasti mezinárodního obchodu setkat. Takto komplexně pojatý program jim umožní kvalitní pracovní uplatnění na odpovídajících pozicích, případně prohlubování znalostí a dovedností v dalším studiu na vysokých školách. Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných modulů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovanýchrozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.). Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce. Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

Cizí jazyk: Čeština


Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek na základě dodaných materiálů o prospěchu a mimoškolních aktivitách

Pozn. k přijímačkám: Bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: První kolo přijímacího řízení se koná od 15. března do 31. května, 2. kolo od 1. července do 15. srpna. V případě nenaplnění dostačujícího počtu studentů mohou v průběhu září proběhnout další kola přijímacího řízení.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

VAKANTIS střední škola a vyšší odborná škola s.r.o., VAKANTIS střední škola a vyšší odborná škola s.r.o.
Telefon: 387 318 632
Web: https://www.vakantis.cz/
E-mail: skola@vakantis.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Výše školného pro všechny obory VOŠ je stanovena na 20.000,- Kč za školní rok, splatná ve dvou částkách, vždy do 15. dne prvního měsíce vzdělávacího období (září, únor).


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit