ICT podpora firemních procesů (2647N21)

Studijní program: ICT podpora firemních procesů (2647N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Ekonomické, Technické

Náplň programu/oboru:
Uvedený vzdělávací program je programem, který je obsahem i úrovní poskytovaných znalostí a dovedností v předmětech učebního plánu srovnatelný s bakalářskými programy podobného zaměření. Odlišný je ale charakterem znalostí a dovedností: připravuje studenty intenzivně zejména na uplatnění v praxi. Poskytuje výhradně profesně zaměřené vzdělání – odbornou kvalifikaci, která umožňuje absolventům dobré uplatnění na trhu práce. Naším cílem je vychovat a vzdělat absolventa, který je trvale uplatnitelný na trhu práce nejen v České republice, ale i v mezinárodním prostředí. Absolvent má kvalitní základ znalostí a dovedností v odborných předmětech z oblasti ICT, které jsou potřebné pro zajištění fungování téměř každého podniku nebo firmy. Zároveň má dobrou představu o podstatě fungování firmy (ekonomické a personální zajištění, právní prostředí, problematika marketingu a managementu firmy) – tak, aby svou činností přispěl k dobrému chodu firmy. Nezbytnou součástí vzdělání je i výuka dvou cizích jazyků: anglický jazyk je pro praxi v ICT naprosto nezbytný a německý jazyk je velmi potřebný pro práci v regionu, který bezprostředně sousedí s německy mluvícími zeměmi. Znalosti a dovednosti, které absolventi studiem získají, jim umožní nejen dobré uplatnění v praxi přímo po studiu, ale v případě zájmu i kvalitní základ pro další studium na vysokých školách podobného odborného zaměření. Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných předmětů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovaných rozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.). Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce. Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek na základě dodaných materiálů o prospěchu a mimoškolních aktivitách

Pozn. k přijímačkám: Bez přijímací zkoušky

Pozn. k přihláškám: První kolo přijímacího řízení se koná od 15. března do 31. května, 2. kolo od 1. července do 15. srpna. V případě nenaplnění dostačujícího počtu studentů mohou v průběhu září proběhnout další kola přijímacího řízení.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

VAKANTIS střední škola a vyšší odborná škola s.r.o., VAKANTIS střední škola a vyšší odborná škola s.r.o.
Telefon:
Web: https://www.vakantis.cz/
E-mail: skola@vakantis.cz