Státní maturita 2024

článek státní maturita 2024 kampomaturite.cz

I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. 

 

V článku najdete:

Podrobné informace najdete v e-booku, stáhněte si jej zdarma zde.

Co je obsahem maturity

Společná část 2024

  • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
  • 2 nepovinné předměty (další cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, matematika nebo matematika rozšiřující)
  • Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a % vyjádřením úspěšnosti - na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části.

Profilová část 2024

  • Povinné zkoušky - ČJL (písemná práce, ústní část), cizí jazyk (písemná práce a ústní část, pokud z tohoto jazyka student koná zkoušku ve společné části), dle RVP 2 případně 3 další profilové zkoušky
  • Nepovinné zkoušky - max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem. Jestliže student koná nepovinnou zkoušku z jazyka ve společné části, koná nepovinnou zkoušku i v profilové části
  • Informace o písemné práci, seznamu literárních děl, délce obhajoby maturitní práce, písemné a praktické zkoušky ředitel školy zveřejní 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části. I v roce 2024 může ředitel umožnit nahrazení jedné povinné nebo jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem, pokud student koná v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Didaktický test ve společné části student koná vždy.
  • V roce 2024 proběhnou didaktické testy společné části 2. - 7. 5. 2024, profilová část maturity 16. 5. - 10. 6. (v podzimním období didaktické testy 1. - 10. 9., profilová část 1. - 20. 9. 2024).

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek stanovena do 26. června 2024.

 

Harmonogram státní maturity 2024

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy

2. - 7. 5. 2024

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

  • 2. 5. 2024 MAT 8:00, AJ 13:30
  • 3. 5. 2024 ČJL 8:00
  • 6. 5. 2024 MAT rozšiřující 8:00, FJ/NJ/RJ/ŠJ 13:00
15. 5. 2024 Sdělení výsledků didaktických testů studentům
26. 6. 2024 Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období - společná část. 
1. - 10. 9. 2024 MZ - didaktické testy - podzimní období, profilová část 1. - 20. září 2024

Podrobný harmonogram MŠMT vydá nejpozději 15. 1. 2023 (pro podzimní období 15. 8. 2023).

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test trvá 85 minut, kromě psacích potřeb nejsou dovolené žádné pomůcky. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem.

Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. 

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test trvá 110 minut, dělí se na poslechovou část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem. Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. 

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test trvá 135 minut.

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Kritéria hodnocení maturity

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2023 zveřejní MŠMT nejpozději do 31. 3. 2024.

 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ. Výjimku mají maturanti, kteří byli ve školním roce 2020/21 studenty posledního ročníku a byl jim MŠMT navýšen počet opravných zkoušek a maturantům, kteří byli v daném roce přihlášeni k těmto zkouškám v jarním/podzimním termínu v rámci opravné nebo náhradní zkoušky. Podrobnosti zde

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté.

Co dělat v případě, že neuspějete ani u posledního opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise, který si stáhnete zde. Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte zde.

Adresa pro zaslání:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Jak udělat maturitu - stáhněte si náš e-book zdarma, podívejte se na podrobný návod.

Zdroje informací:

https://maturita.cermat.cz/ - vzorové testy, odkazy na právní předpisy, maturitní kalendář

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-15?highlightWords=jaro+2024

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo studijním oddělení. 

Kam dál?

Přípravné kurzy najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

11.1.2024