VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na obor psychologie

články jak se dostat na obor psychologie kampomaturite.cz

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 3 soukromých vysokých školách s akreditací MŠMT. Další programy školy nabízejí v souvisejících oborech a specializacích (manažerská psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další učitelské obory). Hledáte podrobné informace včetně ukázkového testu? Stáhněte si zdarma náš e-book aktualizovaný pro rok 2023.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete psychologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty,TSP nebo NSZ Scio OSP + ZSV) a znalosti z biologie. Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových (sdružených) studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

 

Úspěšnost přijetí

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2022 1135 přihlášených a 59 přijatých (2021 60/1175, 2020 59/1053, 2019 66/1062, 2018 68/1016, 2017 67/976, 2016 61/1035, 2015 66/1006, 2014 61/1009), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2022 podáno 1471 přihlášek, 133 uchazečů bylo přijato (2021 137/1670, 2020 151/1342, 2019 111/1027, 2018 156/1223, 2017 167/1643, 2016 160/1528, 2015 168/1621, 2014 155/1635), na FF MUNI bylo v roce 2022 1569 uchazečů a 111 přijatých (2021 111/2234, 2020 100/1214, 2019 284/1029, 2018 116/823). FF UPOL v roce 2022 evidovala v programu Psychologie 907 přihlášek, přijato bylo 55 zájemců (2021 50/915, 2020 52/638), PDF JČU pro program Psychologie uvedla 356 přihlášek a 34 přijatých zájemců (2021 33/98), FF OSU (program Psychologie) zaznamenala 513 podaných přihlášek a 81 přijatých uchazečů (2021 71/539).

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos)

Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt (Portál)

Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ (Karolinum)

Vývojová psychologie Dětství a dospívání (Karolinum)

Dějiny psychologie (Grada)

Učebnice obecné psychologie (Academia)

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál)

Přehled psychologie (Portál)

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: (Arteterapie, Psychologie): Psychologie 1. část – OSP NSZ SCIO12/21 - 5/2023, 2. část posouzení materiálů dodaných uchazečem - písemný podklad dle pokynů, videonahrávka. Dodání dle dispozic fakulty nejpozději do 10. 6. 2023. 3. část ústní pohovor - motivaci a zkušenosti uchazeče, předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích, schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty, interpretační, jazykové a analytické schopnosti, orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu zvolené literatury a informačních odkazů a dalšípodstatné okolnosti, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor a připravenost ke studiu psychologie. Arteterapie 1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura); 2. část obsahuje: pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč představí, objasní motivaci k volbě studia, prokáže orientovanost v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu (jehož originál či reprodukci přinese), který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše schopnost rozpoznat analogie uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti a schopnost pátrat po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie; testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby) a vyhotoví jednoduchý barvový test; řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí.  Podrobnosti na www.pf.jcu.cz. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: (Psychologie): 10. 12. 2022 - 2. 4. 2023 test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/ více termínů leden-duben 2023 TSP (MU), varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a možnosti prominutí na www.fss.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Filozofická fakulta: (Psychologie): TSP více termínů leden-duben 2023, 21. – 24. 4. 2023 písemný test psychologie, biologie. Podrobnosti na www.phil.muni.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): 29. 5. - 2. 6. 2023. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který prověřuje znalosti z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politologie, historie, ekonomie). Test obsahuje také matematické úlohy, ve kterých uchazeči/uchazečky prokazují schopnosti logického uvažování. Podrobnosti www.ff.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Pedagogická fakulta: (Psychologie se zaměřením na vzdělávání): 9. - 27. 5. 2023 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pdf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): 13. 5. - 14. 6. 2023. 1. kolo – písemná část: 1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu) 2) krátká esej na zadané téma (uchazeč si může zvolit jedno ze tří témat). 2. kolo – ústní část: podčást A 1) rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu (schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování) 2) diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury (nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty). Podčást B: 1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A. Podrobnosti a další požadavky www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

Pedagogická fakulta: (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 5. - 16. 6. 2023 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Podrobnosti a možnosti prominutí www.pedf.cuni.cz.  Dny otevřených dveří 15. 12. 2022, 30. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: (Psychologie): 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023) 1. kolo test předpokladů ke studiu SPF a písemný oborový test z psychologie, 2. kolo ústní zkouška 22. – 24. 5. 2023 (KS 25. – 26. 5. 2023) motivace ke studiu, odborné zkušenosti/praxe, profesní směřování). 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/sociální/klinické psychologie, psychologie práce, psychologie osobnosti, biologie člověka. Více informací www.ff.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test psychologie/společenské vědy, test cizí jazyk), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklad k výkonu povolání). Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test ZSV), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklady uchazeče). Termín zkoušek 1. - 12. 6. 2023. Šance na přijetí 2022: 53,6 %. Dny otevřených dveří 7. 2. a 7. 3. 2023

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Šance na přijetí 2022: 100 %. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3. 2023 online

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: Bez přijímací zkoušky. Šance na přijetí 2022: 79,2 %. Den otevřených dveří 26. 1. 2023 online

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK, UPOL a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, podrobnější informace a odkazy v e-booku, doporučujeme informace o termínech a podmínkách přijetí ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

Úvodní obrázek:

Vintage photo created by Dragana_Gordic - www.freepik.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na psychologii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

22.12.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit