VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Odvolání na VŠ - nepřijetí ke studiu

články odvolání nepřijetí vš

Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Podívejte se, jaké jsou vaše šance na odvolání (do novely zákona o VŠ v roce 2016 žádost o přezkoumání rozhodnutí). Pozor, odvolání musíte podat do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění orgánu, který rozhodnutí vydal; zmeškání lhůty vám bude prominuto jen ze závažných důvodů.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 65, poslední 20.6.2017 20:29 - Komentovat.

V článku najdete:

Zásady pro úspěšné odvolání

Které důvody vám nepomohou

Vzory odvolání

Stáhněte si zdarma náš e-book Co když neudělám přijímačky

e-book co když neudělám přijímačky na VŠ kampomaturite.cz 3D

Prohlédněte si své testy

Podání odvolání dobře zvažte. Využijte možnosti nahlédnout po oznámení rozhodnutí do vlastních testů, a zjistěte, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů pro přijetí.

Odvolání podávejte jen za předpokladu, že jste "pod čarou" pro přijetí, ale přijímací zkoušky jste udělali. Pokud nemáte žádost podloženou konkrétně, například chybou v zadání nebo ve vyhodnocení testů, je vaše šance nízká.

 

Obecné zásady pro úspěšné odvolání

1) Má všechny náležitosti – jméno, datum konání přijímacího řízení nebo jednací číslo, obor, odůvodnění, včas zasláno na správnou adresu (ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu, který rozhodnutí vydal). Pozor, některé školy mají vlastní formuláře žádostí - např. Masarykova univerzita nebo Ostravská univerzita v Ostravě.

2) Odůvodnění je založeno na chybně ohodnocené odpovědi v přijímacím testu nebo na nejednoznačnosti zadání či odůvodnění, že má odpověď je také správná a měla by být rovněž bodově ohodnocena.

3) Pokud děkan nezmění stanovisko, předá žádost k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti, nebo podmínkami stanovenými podle §49 odst. 1 a 3 zákona 111/1998 o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a potvrdí původní rozhodnutí.

 

Které důvody vám naopak nepomohou:

  • Velký zájem o studium oboru
  • Rodinná tradice
  • Výborné výsledky v předchozím studiu
  • Předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, absolvování přípravných kurzů
  • Subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
  • Pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
  • Momentální zdravotní indispozice
  • Sociální situace

(čerpáno ze stránek jednotlivých fakult Masarykovy univerzity v pokynech pro nepřijaté uchazeče)

 

Co dělat, když odvolání nevyjde?

2. kola přijímacích zkoušek

Veřejné vysoké školy, které přijímají přihlášky v 2. a dalších kolech, najdete na http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/2-kola-prihlasek-ktere-skoly-budou-prijimat-i-v

Soukromé vysoké školy

Soukromé VŠ obvykle nabírají uchazeče až do konce září: www.vysokeskoly.com a www.adresarskol.cz

Pomaturitní jazykové studium

Výhodou pomaturitního jazykového studia je zachování statusu studenta. Studium musíte zahájit do konce kalendářního roku po 1. vykonané maturitní zkoušce, jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT, kurzy jinak začínají na podzim. Navíc se intenzivně věnujete výuce cizího jazyka, můžete složit jazykovou zkoušku, která vám zpětně může přinést body navíc u přijímacích zkoušek http://www.kampomaturite.cz/pomaturitni-jazykove-studium/

VOŠ

Většina vyšších odborných škol přijímá přihlášky do konce května, velká část navíc vypisuje další kola přijímacího řízení. U denního studia (případně i u dalších forem, pokud nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti) máte navíc status studenta.

Studium v zahraničí

„Gap year“ je oblíbený i mezi zahraničními studenty, zvolit můžete cestu po vlastní ose nebo s agenturou (http://www.kampomaturite.cz/zahranicni-jazykove-pobyty-2/). Kromě zkušeností a jazykových znalostí můžete opět získat některou z mezinárodních jazykových zkoušek.

Přípravné kurzy

Zvolit můžete např. nulté ročníky. Ve většině případů vám ale nezůstává status studenta, pokud jej agentura nenabízí v kombinaci s pomaturitním jazykovým studiem. Spolu s VIP balíčky je najdete na www.KamPoMaturite.cz.

 

Kam dál - mohlo by vás zajímat:

Jak se dostat na nejžádanější obory

Status studenta

2. kola přijímaček - které školy ještě přijímají přihlášky 

 

VZORY ODVOLÁNÍ - ROVNĚŽ KE STAŽENÍ POD ČLÁNKEM

 

VZOR PRVNÍ

Jan Amos Komenský

Školní 345/2

654 21 Vysoká okr. Mělník

K rukám děkana

Věc: Nepřijetí ke studiu – odvolání

Jan Amos Komenský, r. č. 842504/2788, bytem Školní 345/2, 654 21 Vysoká okr. Mělník

Podávám tímto odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí j.č. 12345/12345/St/Př. (jednací číslo, pod kterým je evidován dopis děkana a uvádíte i vy na svém odvolání) na Právnickou fakultu UK, obor dějiny práva, denní magisterské studium. Žádám, aby byly zohledněny níže uvedené důvody:

1. V konečném bodovém hodnocení jsem se umístil se ztrátou pouhých 5 bodů za přijatými uchazeči. S počtem 75 bodů jsem nebyl přijat z kapacitních důvodů. Doufám, že v případě, že někteří přijatí uchazeči odmítnou studovat na výše uvedeném oboru, poskytne fakulta prostor a přijme studenty, kteří se nacházejí jako následující v celkovém bodovém pořadí.

2. Jelikož mám o studium na Vaší fakultě velký zájem a abych v přípravě na přijímací řízení nic nezanedbal, celý rok jsem navštěvoval tzv. nultý ročník – jednoletý přípravných kurz PRÁVA vzdělávací agentury AMOS. O studium na Vaší škole projevuji dlouholetý zájem.

3. Podle mého názoru fakulta nedostatečně a zkresleně informovala o obsahu přijímacích zkoušek. Otázky týkající se všeobecných znalostí daleko překračovaly rámec učiva střední školy, aniž by na to informační materiály upozorňovaly. Např.: Prvním představitelem filmového Tarzana se stal americký plavec. Byl to: a) Johny Weissmann, b) Mark Spitz, c) Jim Montgomery... Považuji je za nepřiměřeně podrobné a s účelem studijního programu nekorespondující. Také mě překvapila nepřesnost některých otázek v jazykovém testu. Po konzultaci daného testu s rodilým mluvčím bych chtěl upozornit na tyto nesrovnalosti: V otázkách týkajících se používání členů – číslo 4,5, jsou možné oba způsoby vyjádření, jak s členem, tak bez členu, což Vámi navrhované odpovědi neposkytují. Dále se jedná o otázky: ...

4.Domnívám se, že fakulta nedostatečně využila možnosti bodové bonifikace pro uchazeče s praktickými zkušenostmi a schopnostmi. Již delší dobu pracuji v advokátní kanceláři Novák a syn, kde jsem pracoval jako asistent advokáta JUDr. Jana Nováka. (viz doklad o praxi). Podle mého názoru by měl být uchazeč s těmito zkušenostmi bodově zvýhodněn oproti uchazečům bez praxe.

Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům prosím, aby děkan mé žádosti vyhověl a napadené rozhodnutí změnil tak, že jsem přijat ke studiu.

Jan Amos Komenský, v.r.

Ve Vysoké, dne 20. 6. 2006

Přílohy:

1) Doklad o praktických zkušenostech

2) Kopie maturitního vysvědčení

3) Certifikát o absolvování nultého ročníku PRÁVA

 

VZOR DRUHÝ

Podle § 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se odvolávám proti rozhodnutí děkana fakulty v přijímacím řízení ke studiu, konkrétně
otázky č. 1582/2/1 a otázky č. 1582/2/2.

Důvody mého nesouhlasu s původním rozhodnutím:
Tak jak je příklad formulován, s přihlédnutím k platným pravidlům závodů ve
skocích na lyžích (viz
http://www.fis-ski.com/rulesandpublications/skijumping/skijumpingrules/internationalcompetitionrules2000.pdf),
jsou jedinými správnými odpověďmi odpovědi mnou uvedené.
Proč je tomu tak a proč jsem tak odpovídal, podrobně uvádím v příloze 2.
Věřím, že bude rozhodnuto korektně.

v Praze
Jan NOVÁK

Seznam příloh:
příloha 1 - znění příkladu a otázek
příloha 2 - kopie mého zkouškového formuláře s odpověďmi
příloha 3 - podrobné odůvodnění správnosti mých odpovědí
příloha 4 - kopie písemného vyjádření p. proděkana


Příloha 1 - znění otázky č. 1582/2/1 a otázky č. 1582/2/2

Závodu ve skocích na lyžích se zúčastnilo šest závodníků: Parma, Jež, Ploc,
Raška, Nyč, Weisflog. V pořadí od konce se umístili následovně podle značek
svých lyží: Atomic, Elan, Fischer, Head, Volkl, Rossignol. Parma, který nemá
lyže Volkl, skočil dále než Ploc. Jež skočil dále než Nyč a Weisflog, ale méně
než Raška. Ploc skočil dále než Weisflog.

2.1. Která z následujících pořadí závodníků (od konce) jsou možná?
a. Weisflog, Ploc, Parma, Nyč, Jež, Raška
b. Nyč, Ploc, Weisflog, Parma, Raška, Jež
c. Nyč, Parma, Ploc, Weisflog, Jež, Raška
d. Wiesflog, Nyč, Parma, Jež, Ploc, Raška

2.2. Jestliže by Ploc skočil méně než Nyč, na jakých lyžích by potom mohl skákat
Weisflog?
a. Elan
b. Atomic
c. Fischer
d. Rossignol


Příloha 3 - podrobné odůvodnění správnosti mých odpovědí

Podle pravidel pro závody ve skocích na lyžích se výsledné pořadí závodníků v
závodu určuje z bodového hodnocení několika skoků. V tomto bodovém hodnocení
délka skoku hraje sice podstatnou nikoli však jedinou úlohu. Další body uděluje
porota a to podle stylu skoku, dopadu atd. Zájemce odkazuji na výše zmíněnou
internetovou adresu. Nedá se tedy ani říci, že by rozhodovala pouze délka skoku
a jeho technické provedení.
Zadání příkladu fakulta zveřejnila předem. Na jejích webových stránkách bylo
možné k otázkám interaktivně přidávat komentáře a otázky, což jsem 20.5.2003
udělal. K dnešnímu dni je tato moje otázka stále k vidění na fakultních
stránkách. Fakulta nijak nereagovala.
Při přijímací zkoušce jsem se nejprve zeptal jedné členky dozorčí komise, jak je
příklad míněn. Bylo mi řečeno, abych vycházel z textu. Mojí odpovědí (původní)
tedy bylo "1000" a "0100" (viz kopie formuláře s mými původními i změněnými
odpověďmi - příloha 3). K této odpovědi mě vedla pravidla tzv. kooperativní
domluvy; bylo totiž zřejmé, jak asi zadavatel úlohu zamýšlel. V průběhu zkoušky
se dostavil proděkan pro přijímací řízení pan Hřebejk. Na můj dotaz, zda výraz
"skočit dále" mám při řešení chápat jako "umístit se lépe", uvedl odpověď, ze
které jsem pochopil, že nikoli (o tom, co přesně řekl, neexistuje záznam, v
příloze 4 uvádím text, na kterém jsme se shodli asi hodinu po této události).
Opět jsem vycházel z pravidel kooperativní domluvy. Kdyby to totiž měl pan
proděkan na mysli, stačilo, aby odpověděl "ano". Škrtl jsem tedy svoje původní
odpovědi a uvedl nové. Tolik k mému řešení a jeho historii. Striktně vzato jsou
moje definitivní odpovědi jediné správné. Uvážíme-li navíc, že jde o přijímací
řízení na právnickou fakultu, nevím, co bych měl ještě dodat.

příloha 4 - kopie písemného vyjádření p. proděkana
V Praze dne 9.6. 2003
Během psaní testu v pondělí 9. 6. 2003 od 12:45 hod. jsem upozornil na překlep v
otázce č. 1582, kde ve větě v 1. slově místo slova "závodí" má správně být
"závodů" nebo i "závodu". Na dotaz pana NOVÁKA zda "text" "skočit dále" znamená
totéž jako umístit se lépe jsem odpověděl, ať text berou tak jak je, že oprava
slova "závodí na "závodů" nemění smysl a že skočit dále znamená skočit dále bez
ohledu na technické provedení skoku.
 JUDr. Jiři Hřebejk proděkan pro přijímací řízení.

TŘETÍ VZOR

Vážený pane děkane,

dovoluji si se odvolat proti "Rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení ke studiu č. j. 333" ze dne 10.6.2006. (číslo jednací, pod kterým je evidován dopis děkana a uvádíte i vy na svém odvolání)

Tímto rozhodnutím jste mě nepřijal k prezenčnímu studiu bakalářského studijního programu Sociologie, oboru Sociologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

O studium na Vaší fakultě mám velký zájem a troufám si tvrdit, že k němu mám i předpoklady. Podle bodového hodnocení přijímacích zkoušek jsem skončila mezi prvními nepřijatými uchazeči. Měla jsem o tři body z celkem 100 možných méně, než poslední přijatý.

Přijímací zkoušky na FF UK jsou dvoukolové, přičemž ve druhém ústním kole do značné míry rozhoduje subjektivní názor členů komise. Rozdíly mezi uchazeči v ústním kole tak dosahovaly až desítek bodů z 50 možných. Sama jsem získala 28 bodů, protože jsem si vylosovala téma Francouzská sociologie, které mi ze všech představitelných vyhovovalo asi nejméně.

Opakuji, že mne k přijetí v celkovém součtu chyběly tři body, které jsem mohla ztratit například právě subjektivním hodnocením zkušební komise.

Mými dalšími předpoklady ke studiu na Vaší fakultě jsou dobré studijní výsledky ze střední školy (maturita s vyznamenáním), bohatý seznam přečtené odborné literatury a také Certifikát za nultý ročník Společenských věd od centra vzdělávání AMOS, který jsem doložil už při přijímacím řízení a přikládám ho rovněž k tomuto přezkumu.

Děkuji za pochopení a přezkoumání Vašeho rozhodnutí.

S pozdravem

Anna Marie Sladká

22.7.2019

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Naše projekty
Logo Kampomaturitě SeminarkyBottomLogo vysokeSkolyLogoBottom VOSLogoBottom
Střední odborné školy ucebniobory.com zakladniskoly.com Jazykové školy
autoskoly.com Adresář škol Čtenářský deník  

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit