Restaurování kovů (8242N01)

Studijní program: Restaurování kovů (8242N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Absolvent vyššího odborného studia oborů Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů je vybaven jak všeobecnými, tak i odbornými a specifickými vědomostmi a dovednostmi, nezbytnými pro vykonávání odborných restaurátorských zásahů na kvalitativně vysoké úrovni. Má široký kulturní rozhled a ovládá odbornou terminologii, kterou je schopen při řešení pracovních úkolů v praxi kultivovaně a autoritativně použít. Je schopen pracovat jak samostatně, tak i jako člen odborného týmu. Jazykově je vybaven tak, aby mohl získávat odborné informace v zahraničních pramenech a tyto informace dokázal následně využít ve své praxi. Zároveň je kladen důraz na schopnost pracovat a presentovat svoji odbornou práci, včetně konzultace v oblasti restaurátorských postupů, i mimo území České republiky. Možnosti uplatnění absolventa V týmové spolupráci s renomovanými restaurátory. Na restaurátorských muzejních pracovištích a ve spolupráci s nimi. Ve spolupráci s architekty při řešení historických interiérů a exteriérů. V soukromé praxi (ve vlastních restaurátorských atelierech a dílnách). V dalším studiu na vysokých školách příbuzného zaměření. Absolvent obdrží vedle standartního diplomu rovněž Europass diploma supplement, tedy doklad o odborném vzdělání v absolvovaném oboru s výpisem všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, včetně absolutoria, a to v anglickém jazyce. Vydaný doklad slouží k prezentaci získané odbornosti při pokračování ve studiu na školách či při hledání pracovního místa v rámci celé Evropské unie.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Přijímací zkoušky obsahují Test z dějin výtvarné kultury Talentová zkouška * Ústní pohovor Předložení 10ti adjustovaných výtvarných prací Předložení případné fotodokumentace * Talentová zkouška se sestává z kresby zátiší v malířském atelieru a modelování zadaného objektu v sochařském atelieru.

Pozn. k přijímačkám: 2. kolo konec srpna

Pozn. k přihláškám: 2. kolo do 2. poloviny srpna

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vyssiodborneskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o., Vyšší odborná škola restaurátorská, s.r.o.
Telefon: 382 212 819
Web: www.vosup.cz
E-mail: skola@vosr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Školné ve výši 5 000,- Kč se hradí vždy před začátkem školního roku. Snížení školného lze dosáhnout pomocí prospěchových stipendií. Škola poskytuje finanční zvýhodnění studentům, kteří dosáhli během školního roku výborných výsledků, a to až do výše 100% ročního školného. Rovněž vyplácí finanční odměnu studentům, kteří v rámci své praxe restaurují a konzervují objekty určené do expozic muzeí a galerií.