Které vysoké školy přijímají přihlášky v dalších měsících: 2. kola

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Většina veřejných a státních vysokých škol uzavírá příjem přihlášek v únoru (25 fakult a škol) a v březnu (86). I na jaře a v létě ale můžete uspět s podáním přihlášky. Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku. Přihlášky navíc přijímají soukromé vysoké školy (obvykle do konce září), vyšší odborné školy a jazykové školy pro pomaturitní jazykové studium. Všechny termíny pro rok 2024 najdete v kalendáři termínů, podrobnosti k jednotlivým oborům a školám pak v redesignovaném adresáři VysokeSkoly.com.

O které školy se jedná (Bc. a dlouhé Mgr. obory v ČJ):

 • Akademie múzických umění v Praze

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Masarykova univerzita

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Ostravská univerzita

 • Policejní akademie ČR

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Karlova

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Pardubice

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Veterinární univerzita Brno

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Západočeská univerzita v Plzni

Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku.

 

Duben 2024

14. 4. Divadelní fakulta AMU HSZNATAP 1. kolo www.damu.cz

15. 4. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 1. kolo www.icv.mendelu.cz, Fakulta informatiky a managementu UHK 1. kolo pro nově akreditovaný program Informační a síťová bezpečnost www.uhk.cz, Fakulta elektrotechnická ZČU 1. kolo www.fel.zcu.cz, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU prodloužení termínu pro 1. kolo

19. 4. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU program Dřevařství prodloužení pro 1. kolo  www.fld.czu.cz

21. 4. Fakulta filozofická UPCE 1. kolo ff.upce.cz, Fakulta strojní ZČU 1. kolo www.fst.zcu.cz

30. 4. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 1. kolo www.fjfi.cvut.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 1. kolo www.muvs.cvut.cz, Ekonomická fakulta JČU 1. kolo www.ef.jcu.cz, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 1. kolo www.frrms.mendelu.cz, Policejní akademie ČR 1. kolo www.polac.cz, Fyzikální ústav v Opavě SLU 1. kolo www.slu.cz/phys, Obchodně podnikatelská fakulta SLU 1. kolo IP www.opf.slu.cz, Ekonomická fakulta TUL 1. kolo www.ef.tul.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 1. kolo www.fp.tul.cz, Fakulta sociálně ekonomická UJEP 1. kolo www.fse.ujep.cz, Fakulta strojního inženýrství UJEP 1. kolo www.fsi.ujep.cz, Fakulta životního prostředí UJEP 1. kolo www.fzp.ujep.cz, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 1. kolo a ostatní programy prodloužení (pův. do 15. 3.) www.cmtf.upol.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 1. kolo www.flkr.utb.cz, Fakulta managementu a ekonomiky UTB 1. kolo, www.fame.utb.cz, Fakulta veterinární hygieny a ekologie VU 1. kolo fvhe.vfu.cz, Vysoká škola ekonomická v Praze fakulty mimo NF 1. kolo www.vse.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 1. kolo www.vstecb.cz, Fakulta filozofická ZČU 1. kolo www.ff.zcu.cz, Fakulta pedagogická ZČU 1. kolo www.fpe.zcu.cz, Fakulta právnická ZČU 1. kolo www.fpr.zcu.cz, Fakulta ekonomická ZČU 1. kolo www.fek.zcu.cz, Filozofická fakulta OU nově akreditovaný program Cizí jazyky pro firemní praxi ff.osu.cz, Fakulta sociálních studií OU prodloužení termínu pro 1. kolo fss.osu.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE prodloužení termínu pro 1. kolo fcht.upce.cz

Květen 2024

2. 5. Fakulta aplikovaných věd ZČU 1. kolo www.fav.zcu.cz

3. 5. Fakulta restaurování UPCE 1. kolo fr.upce.cz

15. 5. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 1. kolo fei.upce.cz, Vysoká škola polytechnická Jihlava 1. kolo www.vspj.cz

22. 5. Fakulta zdravotnických studií TUL 1. kolo www.fzs.tul.cz

31. 5. Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo nf.vse.cz, Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE prodloužení termínu pro 1. kolo  www.dfjp.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE další prodloužení termínu pro 1. kolo fcht.upce.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ www.fp.tul.cz, Fakulta sociálních studií OU program Zdravotně-sociální péče fss.osu.cz

Červen 2024

8. 6. Obchodně podnikatelská fakulta SLU CRT 1. kolo www.opf.slu.cz 

16. 6. Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo Krajinářská architektura www.zf.mendelu.cz, Hudební fakulta JAMU Hra na strunné nástroje hf.jamu.cz

30. 6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2. kolo www.vstecb.cz, Filozofická fakulta UPOL nově akreditovaný program Jazykovědný analytik www.ff.upol.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU MI 2. kolo www.opf.slu.cz, Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo program Matematické metody v ekonomii fis.vse.cz  

Červenec 2024

4. 7. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU 2. kolo www.ldf.mendelu.cz

12. 7. Fakulta managementu a ekonomiky UTB 2. kolo www.fame.utb.cz, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SLU 2. kolo www.fpf.slu.cz

14. 7. Přírodovědecká fakulta UPOL 2. kolo vybrané programy www.prf.upol.cz, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU 2. kolo www.af.czu.cz

15. 7. Fakulta stavební VUTBR 2. kolo vybrané programy www.fce.vutbr.czFakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz

16. 7. Technická fakulta ČZU 2. kolo www.tf.czu.cz

17. 7. Přírodovědecká fakulta OU 2. kolo vybrané programy prf.osu.cz

21. 7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.czFakulta lesnická a dřevařská ČZU 2. kolo Dřevařství www.fld.czu.cz

24. 7. Vysoká škola polytechnická Jihlava 2. kolo www.vspj.cz

28. 7. Přírodovědecká fakulta UHK 2. kolo vybrané programy www.uhk.czPřírodovědecká fakulta MU 2. kolo vybrané programy www.sci.muni.cz

31. 7. Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 2. kolo www.cmtf.upol.cz,  Fakulta stavební VŠB-TUO 2. kolo www.fast.vsb.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz, Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz, Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 2. kolo www.fei.vsb.cz, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 2. kolo programy v KS www.fbi.vsb.cz, Fakulta textilní TUL 2. kolo www.ft.tul.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo www.tf.jcu.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo www.fsv.cvut.cz, Fakulta ekonomická ZČU 2. kolo vybrané programy  www.fek.zcu.cz, Fakulta stavební VUTBR nově akreditovaný program EI www.fce.vutbr.cz, Fakulta chemická VUTBR 2. kolo www.fch.vut.cz, Filozofická fakulta UHK 2. kolo vybrané programy www.uhk.cz, Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo (mimo program KA) www.zf.mendelu.cz, Hudební fakulta JAMU nově akreditovaný program Pedagogika klavírní hry hf.jamu.cz

Srpen 2024

1. 8. Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR 2. kolo www.fekt.vut.cz

2. 8. Pedagogická fakulta UHK 2. kolo vybrané programy www.uhk.cz

5. 8. Fakulta strojní ZČU 2. kolo www.fst.zcu.cz

9. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo do 9. 8. pro studium v Praze www.fd.cvut.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.htf.cuni.cz, Fakulta ekonomická ZČU nově akreditovaný program Management and Digital Technology www.fek.zcu.cz, Fakulta filozofická UPCE 2. kolo ff.upce.cz, Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo www.pf.ujep.cz, Filozofická fakulta UJEP 2. kolo http://ff.ujep.cz/Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 2. kolo www.fbmi.cvut.cz

11. 8. Fakulta zemědělská a technologická JČU 2. kolo www.fzt.jcu.cz, Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo www.fme.vutbr.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU 2. kolo IP www.opf.slu.cz

12. 8. Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.ff.cuni.cz

14. 8. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 2. kolo www.fp.tul.cz

15. 8. Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz, Ekonomická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.ekf.vsb.cz, Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo Zdravotně sociální péče a Německý jazyk pro manažerskou praxi  www.fhs.utb.cz, Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz, Hudební fakulta AMU Skladba, Strunné nástroje - Viola www.hamu.cz

16. 8. Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo prf.ujep.cz, Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo BT, OPZ v PS, E, OPZ, PO v KS www.fzs.ujep.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 2. kolo fei.upce.cz

17. 8. Filozofická fakulta MU 2. kolo vybrané programy www.phil.muni.cz

18. 8. Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, Fakulta strojní ČVUT 2. kolo www.fs.cvut.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 2. kolo vybrané programy www.flkr.utb.cz

19. 8. Fakulta elektrotechnická ČVUT 2. kolo www.fel.cvut.cz

22. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

23. 8. Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo www.fzp.ujep.cz

24. 8. Zdravotně sociální fakulta JČU 2. kolo pro programy ZSP a RA www.zsf.jcu.cz

25. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo pro studium v Děčíně www.fd.cvut.cz

26. 8. Fakulta strojního inženýrství UJEP 2. kolo www.fsi.ujep.cz

30. 8. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo www.fjfi.cvut.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 2. kolo UPVOV  www.muvs.cvut.cz

31. 8. Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fyzikální ústav v Opavě SLU 2. kolo www.slu.cz/phys, Fakulta filozofická ZČU 2. kolo vybrané programy www.ff.zcu.cz

Září 2024

9. 9. Fakulta sociálně ekonomická UJEP 2. kolo RRVS, SPSP PS, KS navíc EM www.fse.ujep.cz

10. 9. Fakulta stavební VŠB-TUO 3. kolo  www.fast.vsb.cz

12. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

 

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol, bakalářské a dlouhé magisterské programy a obory akreditované MŠMT v českém jazyce pro studenty z ČR a SR. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých programů/oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

Změnil se některý termín? Našli jste datum, které v přehledu chybí? Napište nám na info@kampomaturite.cz a údaj doplníme/opravíme - děkujeme!

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videaprávamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

2.7.2024

Související dokumenty: