• Absence, nepřítomnost, omluvy SŠ
  Zletilý žák nebo zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Pokud se neúčastní min. 5 vyučovacích dnů bez omluvy, ředitel vyzve písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého k doložení nepřítomnosti + upozorní, že jinak bude žák postuzován, jako by vzdělání zanechal. Pokud do 10 dnů od doručení výzvy žák nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, má se za to, že vzdělání zanechal (posledním dnem lhůty, tímto dnem přestává být žákem školy; pouze žák, který splnil povinnou docházku). Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů může ředitel uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, žák se zdravotním postižením může být omluven z provádění určitých činností nebo nebýt hodnocen v některých předmětech (nesmí jít o předmět odborného zaměření). U tělesné výchovy je nutné písemné doporučení praktického/odborného lékaře. Další podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování z vyučování stanoví školní řád.
 • Absence, nepřítomnost, omluvy VOŠ
  Pokud se student min. 20 vyučovacích dnů neúčastní vyučování bez řádné omluvy, ředitel ho písemně vyzve k doložení důvodů nepřítomnosti a upozorní, že jinak bude student postuzován, jako by vzdělání zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy.
 • Absence, nepřítomnost, omluvy ZŠ
  Zákonný zástupce dokládá důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od zahájení nepřítomnosti. U absence ze zdravotních důvodů přes 2 měsíce ředitel stanoví způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo může povolit individuální vzdělávací plán. Podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolnění z výuky stanoví školní řád. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 • Absolutorium/ukončení vzdělávání na VOŠ
  Ukončuje se absolutoriem. Dokladem je vysvědčení a diplom absolventa VOŠ, titul je diplomovaný specialista (uvádí se za jménem, zkratka DiS. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce (může být zpracována a obhajována společně několika studenty, může obsahovat i část ověřující praktické dovednosti). Ředitel vyhlašuje nejméně 1 řádný termín absolutoria ve školním roce. Koná se před komisí a je veřejné s výjimkou jednání komise o hodnocení. Zkušební komise složení a další informace odstavec 4 § 102.
 • Absolutorium/Ukončení vzdělávání v konzervatoři
  Komplexní odborná zkouška (teoretická zkouška z odborných předmětů, cizí jazyk, absolventská práce a její obhajoba, absolventský výkon z 1 nebo 2 hlavních oborů, případně zkouška z umělecko-pedagogické přípravy; u oboru tanec teoretická zkouška z odborných předmětů, absolventská práce a její obhajoba, absolventský výkon, zkouška z umělecko-pedagogické přípravy). Obsah a termín zkoušek stanoví ředitel. K absolutoriu může být připuštěn žák který v 6-letém programu úspěšně vykonal závěrečné komisionální zkoušky z českého jazyka a literatury a dějn oboru nebo maturitní zkoušku, v 8-letém programu navíc komisionální zkoušku z cizího jazyka. Dokladem je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa konzervatoře. Označení absolventa je "diplomovaný specialista" (DiS.). Žáci mohou ukončit vzdělávání maturitní zkouškou, nejdříve po 4. ročníku, v oboru tanec po 8. ročníku. Koná se před komisí, podmínky složení viz. odst. 5 § 90. 5 vyučovacích dnů před absolutoriem se žáci nezúčastňují výuky.
 • Akreditační komise
  Vydává stanoviska ke vzdělávácím programům v rámci řízení o akreditaci. Má 21 členů, jmenuje MŠMT z odborníků VŠ, VOŠ a praxe. Jmenováni na 6 let, max. na 2 po sobě jdoucí období, členové jsou při výkonu funkce nezávislí, činnost materiálně organizačně i finančně zabezpečuje MŠMT. Statut Akreditační komise vydává MŠMT a určuje vnitřní organizaci a způsob jednání komise.
 • Akreditovaný vzdělávací program
  Program, podle kterého se uskutečňuje vzdělávání ve vyšší odborné škole. Uděluje se max. na dvojnásobek délky vzdělávání v denní formě studia, lze jej prodloužit a v průběhu i zažádat o změnu. Zaniká výmazem oboru ze školského rejstříku. Podléhá akreditaci, kterou uděluje MŠMT (u zdravotnického zaměření M. zdravotnictví, bezpečnostní služby M. vnitra, případně další, viz. § 104). Pokud je program akreditován a zapsán pro příslušnou VOŠ do školského rejstříku, může škola přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky a přiznávat titul. Žádost se podává MŠMT, posuzuje Akreditační komise z obsahového a odborného hlediska, do 120 dnů od doručení žádosti sdělí stanovisko, MŠMT po obdržení stanoviska do 30 dnů rozhodne. MŠMT neudělí akreditaci, pokud program nesplňuje náležitosti vzdělávacího programu pro VOŠ (cíle, forma, délka, obsah, organizace, profil absolventa, vyučovací jazyk, průběh a ukončování atd., §6 odst. 1), není v souladu s tímto zákonema pokud Akreditační komise vydala nesouhlasné stanovisko.
 • CERMAT
  Státní příspěvková organizace, připravuje katalogy a zadání společné části maturity, výrobu zadání a distribucizpracování a vyhodnocení výsledků (kromě dílčích zkoušek formy písemné práce a ústní), zajišťuje odbornou přípravu pedagogů určených ředitelem (zadavatel, komisař, hodnotitel) aj.
 • ČŠI (Česká školní inspekce)
  Správní úřad s působností na území celé ČR, člení se na ústředí (Praha) a inspektoráty. V čele je ústřední školní inspektor. Zpracovává koncepční záměry a systémy hodnocení. Získává a analyzuje informace o vzdělávání, činnosti škol, školských zařízení, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplnění školního vzdělávacího programu, kontrolu dodržování předpisů týkajících se vzdělávání a kontrolu využívání finančních prostředků. Plán hlavních úkolů určuje činnost na daný školní rok, schvaluje ho ministr školství. Činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, prošetřuje tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek předává zřizovateli k dalšímu řízení. Inspektorem může být VŠ, min. 5 let pedagogické nebo p.-psychologické činnosti a splňuje další předpoklady, nebo SŠ s maturitou a min. 20 let praxe + další podmínky (§ 30 zákona č. 218/2002 Sb.). Výstupem inspekční činnosti je zpráva, protokol, tematická zpráva nebo výroční zpráva ČŠI. Další podrobnosti § 174 a 175.
 • Dálková forma vzdělávání
  Samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Je nejvýše o 1 rok delší než u denní formy.
 • Denní forma vzdělávání
  Výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku
 • Distanční forma vzdělávání
  Samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. Je nejvýše o 1 rok delší než u denní formy.
 • Dlouhodobý záměr
  MŠMT zpracovává pro celou ČR, krajské úřady pro kraje, vyhodnocují a zpracovávají se 1x za 4 roky
 • Doklad o studiu na VOŠ
  Výkaz o studiu. Zapisují se sem předměty nebo jiné ucelené části učiva a výsledky hodnocení studenta.
 • Dokumentace škol
  Školní matrika, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku, vzdělávací programy, doklady o přijímání, průběhu vzdělávání a ukončování, výroční zprávy, třídní knihy a další (§28)
 • Doplňková činnost školské právnické osoby
  Navazuje na hlavní činnost školy nebo využívá odbornosti zaměstnanc a majetku. Nesmí omezit hlavní činnost a být financována ze státního rozpočtu, nesmí vykazovat ztrátu více než rok.
 • Druhý stupeň/2. stupeň
  6.-9. ročník ZŠ, u žáků se zdravotním postižením viz. Organizace základního vzdělávání
 • Formy vzdělávání
  Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné.
 • Hmotné zabezpečení
  Týká se dětí v MŠ, přípravných třídách a stupni ZŠ, žákům ZŠ a nezletilým žákům SŠ (lze poskytovat i zletilým žákům SŠ a studentům VOŠ). Zahrnuje školní stravování a v případě potřeby ubytování. Lze je poskytovat za úplatu. Přednostně se zajišťuje v zařízeních školního stravování, u soukromých škol je lze smluvně zajistit u jiné osoby, u církevních škol s předchozím souhlasem ministerstva, školní stravování se řídí výživovými normami.
 • Hodnocení škol
  Vlastní hodnocení + hodnocení ČŠI
 • Hodnocení výsledků SŠ
  Každé pololetí se vydává vysvědčení, za 1. pololetí může být nahrazeno výpisem z vysvědčení. Druhy hodnocení: Klasifikace, slovní, kombinace způsobů. Hodnocení škola převede v případě přestupu žáka na školu s jiným hodnocením. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů (s výjimkou předmětů, kde se žák nehodnotí). Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v 1. pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. Náhradní termín určuje ředitel, hodnocení za 2. pololetí musí být provedeno nejpozději do konce září, do té doby žák navštěvuje vyšší ročník. Pokud žák neprospěl max. ze 2 povinných předmětů (2. pololetí nebo 1. pololetí pokud se předmět ve 2. pololetí nevyučuje) koná opravnou zkoušku - zkouška je komisionální. Pokud žák opravnou zkoušku nevykoná nebo se nedostaví, neprospěl, v závažných důvodech lze stanovit náhradní termín.
 • Hodnocení výsledků vzdělávání studentů VOŠ
  Studenti jsou hodnoceni za příslušné období. Předměty/ucelené části učiva se zkouškou nebo jiným typem hodnocení stanoví vzdělávací program. Zkoušky je možné 2x opakovat. Do vyššího ročníku postoupí student, který splnil podmínky programu pro daný ročník. Pokud nelze studenta ze závažných důvodů hodnotit, ředitel určí náhradní termín, nejpozději do konce následujícího období (viz. Organizace vyššího odborného vzdělávání)
 • Hodnocení výsledků ZŠ, sš
  Žák obdrží vysvědčení každé pololetí, v 1. pololetí může být vydán výpis z vysvědčení. Typy hodnocení: klasifikační stupeň, slovní hodnocení, kombinace. V základní škole speciální se hodnotí slovně, jinak typ stanovuje ředitel, u žáka s vývojovou poruchou učení může rozhodnout o slovním hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce. Při přestupu na jinou ZŠ nebo SŠ převede škola hodnocení na typ používaný u druhé školy, při přijímacím řízení na SŠ pak slovní hodnocení na klasifikaci. V posledním roce docházky, 5. a 7 ročníku u žáků hlásících se na SŠ, škola vydá výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Viz. Ukončení základního vzdělávání.
 • Individuální výuka
  Vzdělávání bez pravidelné účasti na vyučování ve škole, pouze pro první stupeň ZŠ. Povoluje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce (obsah žádosti §41 odst. 2). Důvody: závažné důvody pro individuální vzdělávání, zajištění dostatečných podmínek (materiální + ochrana zdraví žáka), vyučující osoba má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a jsou zajištěny vhodné učebnice; výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce, v některých případech s výjimkou učebnic (viz. učebnice). Každé pololetí žák koná zkoušky ve škole, kam byl přijat k plnění povinné školní docházky. Pokud žák při zkouškách neprospěje a v dalších případech (odst. 7 § 41) může ředitel rozhodnout o zrušení individuálního vzdělávání.
 • Individuální vzdělávací plán
  Vzdělání podle individuálního plánu může získat žák/student se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádným nadáním, u SŠ/VOŠ i z jiných důvodů
 • Inspekční zpráva ČŠI
  Obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných osob. Obsah inspektoři a kontrolní pracovníci projednají s ředitelem školy/školského zařízení, projednání a převzetí ředitel potvrzuje. Připomínky může ředitel podat ČŠI do 14 dnů po převzetí. Inspekční zprávu s připomínkami a stanoviskem zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole/školském zařízení a na daném inspektorátu.
 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (JŠ)
  Vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky může být ukončeno státní jazykovou zkouškou základní, státní jazykovou zkouškou všeobecnou a státní jazykovou zkouškou speciální. Státní jazykové zkoušky lze vykonat i bez předchozího vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Dokladem o úspěšně vykonané státní jazykové zkoušce je vysvědčení o státní jazykové zkoušce.
 • Jazykové vzdělávání
  Jazykové vzdělávání poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích. V případě vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český. Jazykové vzdělávání podle tohoto zákona se uskutečňuje v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.
 • Jednotlivá zkouška
  Osoba alespoň se základním vzděláním, která není žákem SŠ může konat jednotlivou zkoušku. Úspěšným vykonáním se nezíská stupeň vzdělání a v případě zdravotnického oboru ani způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Zkouška obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce, absolutoriu, zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované v dané škole. Konání, organizace, průběh a hodnocení se provádí podle ustanovení o příslušné zkoušce (závěrečná, absolutorium, maturitní). Výjimkou jsou termíny a komise u maturitní zkoušky, viz. odst. 3 § 113. U praktické zkoušky nebo odborných předmětů je podmínkou absolvování praktického vyučování v daném rozsahu - může být prominuto ředitelem, pokud uchazeč prokáže odpovídající praxi. Zkouška je zpoplatněna (příjem náleží CERMATu nebo škole, právnická osoba vykonávající činnost školy kde se zkouška konala má nárok na úhradu ze státního rozpočtu viz. odst. 2 § 113 a, zde je odkaz i na výši poplatku).
 • Jiné způsoby plnění povinné školní docházky
  Individuální vzdělávání, vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením
 • Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky
  Rozsah vědomostí a dovedností, které společná část maturity ověřuje. Stanovuje a zveřejňuje MŠMT pro všechny předměty a úrovně obtížnosti nejpozději 24 měsíců před konáním
 • Klasifikace, klasifikační stupeň
  Typ hodnocení výsledků na ZŠ nebo SŠ. Hodnocení je v podobě známek.
 • Kombinovaná forma vzdělávání
  Střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem. Je nejvýše o 1 rok delší než u denní formy.
 • Maturitní zkouška
  Skládá se ze společné a profilové části, žák musí úspěšně vykonat obě části. Před jejím konáním mají žáci nárok na 5 . vyučovacích dnů volna, termín stanoví ředitel.U víceletých gymnázií s výukou některých předmětů v cizím jazyce nebo školách zřízených podle mezinárodní smlouvy případně další obory vzdělání se souhlasem MŠMT mohou ukončit vzdělání odlišně. Maturitní zkouška se považuje za maturitní zkoušku podle tohoto zákona, pokud žák koná zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky.
 • Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
  Skládá se z dílčích zkoušek - didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí
 • Maturitní zkouška z matematiky, občanského a společenskovědního základu, informatiky a další nepovinné předměty s výjimkou jazyků
  Forma didaktického testu
 • MŠMT
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy (podrobnosti § 169, 170)
 • Nadané děti
  K rozvoji nadání lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo jejich skupin, může být upravena organizace vzdělávání. Mimořádně nadaný žák/student může být přeřazen do vyššího ročníku, podmínkou je vykonání zkoušek z učiva/části učiva ročníku, který nebude žák/student absolvovat.
 • Náhradní zkouška absolutorium VOŠ
  Student na ni má nárok, pokud absenci při absolutoriu řádně omluví max. do 3 pracovních dnů (v závažných případech může být nedodržení lhůty prominuto) od konání absolutoria předsedovi zkušební komise. Dtto pokud nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání.
 • Náhradní zkouška společné/profilové části maturitní zkoušky
  Pokud se žák nedostaví a nepřítomnost řádně omluví max. do 3 pracovních dnů (u závažných případů může ředitel nedodržení lhůty prominout) od konání zkoušky řediteli, může konat náhradní zkoušku.
 • Národní program vzdělávání
  Obsahuje cíle vzdělávání, vymezuje jeho hlavní oblasti, obsahy a prostředky. MŠMT předkládá (po projednání s odborníky z vědy a praxe, odbory, organizacemi zaměstnavatelů a s kraji) vládě k projednání, následně schvaluje Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu
 • Nástavbové studium
  SŠ organizují pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. Trvá 2 roky v denní formě. Žák, který je úspěšně ukončí, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Neomluvená neúčast u maturitní zkoušky
  Pokud se žák nedostavil, nedodá řádnou omluvu nebo omluva nebyla uznána případně byl vyloučen ze zkoušky, vykonal zkoušku neúspěšně
 • Nesložení absolutoria/komisionální zkoušky
  Při neomluvené neúčasti, neuznání omluvy nebo vyloučení ze zkoušky se má za to, že žák zkoušku nevykonal úspěšně.
 • Nesložení absolutoria/komisionální zkoušky
  Při neomluvené neúčasti, neuznání omluvy nebo vyloučení ze zkoušky se má za to, že student zkoušku nebo obhajobu nevykonal úspěšně.
 • Neúspěšné vykonání závěrečné zkoušky/nesložení závěrečné zkoušky
  Žák může konat opravnou zkoušku max. 2x z každé zkoušky nejpozději do 5 let od ukončení posledního ročníku
 • Neúspěšné vykonání/nesložení jednotlivé zkoušky
  Uchazeč může zkoušku opakovat max. 2x nejdříve po uplynutí 1 roku od předchozího pokusu, musí opět podat přihlášku.
 • Nižší stupeň víceletého gymnázia
  První dva ročníky 6letého nebo čtyři ročníky 8letého gymnázia
 • Nostrifikace (rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR)
  Pokud ČR nemá smlouvu o rovnocennosti, nutná žádost + orginál (úředně ověřená kopie) vysvědčení + doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání + doklad o skutečnosti, že škola je daným státem uznána za součást vzdělávací soustavy. Pravost podpisů a razítek a skutečnost uznání školy musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem ČR a ministerstvem zahraničních věcí dané země nebo notářem z daného státu. K žádosti se přikládá úředně ověřený překlad dokladů do češtiny (tlumočník ze seznamu znalců a tlumočníků ČR), výjimkou je slovenština. U azylantů a osob s doplňkovou ochranou stačí čestné prohlášení a v případě pochybnosti nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. U zahraniční školy na území ČR nezapsané do školského rejstříku kde ministr MŠMT povolil plnění povinné školní docházky, se nepožaduje doklad o uznání školy a ověření pravosti podpisů a razítek. Pokud krajský úřad zjistí podstatnou odlišnost obsahu a rozsahu vzdělávání, žádost zamítne, u částečné odlišnosti nebo pokud žadatel nedodá doklad o obsahu a rozsahu a ověření pravosti podpisů atd., nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. Pokud ji žadatel nevykoná úspěšně, úřad žádost zamítne. Žadatel, který není občanem ČR nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury. Osvědčení o uznání rovnocennosti vydá příslušné ministerstvo (MŠMT, MO)
 • Odborné kurzy a kurzy jednotlivých předmětů
  Mohou konat SŠ nebo VOŠ, slouží k doplnění znalostí a dovedností. Neposkytují stupeň vzdělání, lze je poskytovat za úplatu, dokladem je osvědčení. Účastníci nejsou žáky nebo studenty.
 • Odklad povinné školní docházky
  Pokud dítě není přiměřeně tělesně/duševně vyspělé v 6 letech a na písemnou žádost zákonného zástupce s doporučením školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře, do 31.5. Lze odložit nejdéle na školní rok, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku. Pokud se v 1. roce ZŠ projeví nedostatečná vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce v 1. pololetí dát odklad o 1 rok a doporučí přípravnou třídu ZŠ nebo poslední ročník MŠ pokud lze předpokládat, že se rozdíl ve vývoji vyrovná.
 • Odklad závěrečné komisionální zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři, náhradní zkoušky
  Pokud se žák nemohl ze závažných důvodů dostavit a do 3 pracovních dnů (v závažných případech může být nedodržení lhůty prominuto) předsedovi zkušební komise.
 • Odměna za produktivní činnost
  Žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytuje odměnu za produktivní činnost právnická osoba, která vykonává činnost školy, a to z prostředků získaných touto produktivní činností; výši této odměny stanoví ředitel školy podle rozsahu a kvality produktivní činnosti. Pokud žáci konají praktické vyučování nebo studenti odbornou praxi u jiné osoby, poskytuje jim odměnu za produktivní činnost tato osoba. Pro účely tohoto zákona se za produktivní činnost považuje činnost, která přináší příjem. Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní činnost po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně upraví.
 • Odvolání
  Lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Opakování ročníku SŠ
  Ředitel školy může povolit opakování ročníku pokud žák na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Žák, který plní povinnou školní docházku opakuje ročník vždy.
 • Opakování ročníku VOŠ
  Student, který nesplnil podmínky pro daný ročník, může opakovat ročník. Povoluje ředitel po posouzení dosavadních studijních výsledků a důvodů v žádosti.
 • Opakování ročníku ZŠ
  Žák opakuje ročník, pokud na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen (výjimky viz. Postoupení do vyššího ročníku a § 52), na žádost zákonného zástupce a doporučení lékaře může povolit opakování ročníků z vážných zdravotních důvodů bez ohladu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. Další informace podrobnosti Postoupení do vyššího ročníku, Opravné zkoušky.
 • Opravná zkouška absolutoria
  Pokud žák neprospěl u absolutoria nebo neobhájil absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku nebo obhajobu dle termínu zkušební komise. Lze je konat max. 2x nejpozději do 5 let od ukončení posledního ročníku.
 • Opravná zkouška absolutorium VOŠ
  Koná se pokud student neprospěl z některé zkoušky nebo neobhájil absolventskou práci. Musí tak učinit do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria, a to max. 2x. Nejpozději 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku VOŠ.
 • Opravná zkouška společné/profilové části maturitní zkoušky
  Žák může konat max. 2x z každé zkoušky nejpozději do 5 let od ukončení vzdělání na SŠ, může zvolit jinou úroveň obtížnosti. U nepovinné zkoušky se opravná zkouška nekoná.
 • Opravné zkoušky na ZŠ
  Konají žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni ZŠ dosud neopakovali ročník, pokud na konci 2. pololetí neprospěli max. ze 2 povinných předmětů. Termín stanovuje ředitel, konají se nejpozději do konce příslušného školního roku, v daný den může žák konat jen jednu opravnou zkoušku, zkouška je komisionální. Pokud žák nevykoná úspěšně zkoušku nebo se nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel stanovit náhradní termín nejpozději do 15. září, do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku nebo znovu do 9. ročníku. Další informace Opakování ročníku, Postoupení do vyššího ročníku a §53.
 • Organizace středního vzdělávání
  Dělí se na teoretické a praktické vyučování, výchovu mimo vyučování.
 • Organizace škol
  Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy, vyšší odborná škola na studijní skupiny, konzervatoř a základní umělecká škola na oddělení a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na kursy
 • Organizace vyššího odborného vzdělávání
  Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě období - zimní od 1.9. do 31.1., letní od 1.2. do 31.8.
 • Organizace základního vzdělávání/stupně základního vzdělávání
  ZŠ má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem ministerstva trvat deset ročníků; první stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem a druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem.
 • Orgány školské právnické osoby
  Ředitel (zřizovatelem je MŠMT, kraj, obce/svazek obcí), ředitel a rada (zřizovatel je jiná právnická nebo fyzická osoba)
 • Osvědčení o jednotlivé zkoušce
  Doklad o vykonání jednotlivé zkoušky, vydává CERMAT (u jednotlivé zkoušky odpovídající společné části maturitní zkoušky) nebo ředitel.
 • Oznámení výsledku jednotlivé zkoušky
  CERMAT nebo ředitel vyrozumí uchazeče o výsledku (CERMAT u jednotlivé zkoušky odpovídající společné části maturitní zkoušky) o výsledku do 20 pracovních dnů ode dne konání zkoušky
 • Pedagogická rada školy
  Zřizuje ředitel jako poradní orgán, projedná s ním zásadní pedagogické dokumenty a opatření, při rozhodování k názorům rady přihlédne. Radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • Peněžní fondy školské právnické osoby
  Škola může vytvářet fondy - vždy rezervní a investiční fond, školy se zřizovatelem ministerstvo, obec/svazek obcí,kraj, také fond kulturních a sociálních potřeb (další viz. § 137 a následující)
 • Plnění docházky v zahraničí, na zahraniční nebo evropské škole
  Povinnou školní docházku lze plnit i na škole mimo území ČR, při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR, v zahraniční škole na území ČR mimo rejstřík škol nebo v evropské škole (působnost na základě Úmluvy o statutu Evropských škol). Další možností pro zahraničí je plnění školní docházky formou individuální výuky. Zákonný zástupce je povinen přihlásit žáka do školy nejpozději do 2 týdnů od příjezdu do země pobytu. V obou případech je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy uvedené v rejstříku škol podle volby zákonného zástupce (ten musí informovat ředitele o adrese místa pobytu, školy a dobu plnění docházky na jiné škole). Žáci školy mimo ČR nebo zahraniční školy na území ČR a u individuální výuky koná žák zkoušky z vybraných předmětů ve spádové škole nebo ve škole při misi/konzulátu event. v misi/konzulátu. Výjimky pro cizince a další podrobnosti §38.
 • Plnění povinné školní docházky ve střední škole
  Žák přijatý v průběhu plnění povinné školní docházky ke střednímu vzdělávání pokračuje v plnění na SŠ. Na žádost zákonného zástupce nebo po dohodě s ním může ředitel převést žáka do odpovídajícího ročníku spádové nebo jiné ZŠ (§39)
 • Podmínečné vyloučení
  U závažného zaviněného porušení (zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky), rozhoduje o něm ředitel do 2 měsíců od doby kdy se o něm dozvěděl, nejpozději do 1 roku od události. Obsahuje zkušební lhůtu max. na 1 rok, pokud se žák v průběhu zkušební lhůty dopustí dalšího zaviněného porušení, může být vyloučen. Nelze vyloučit žáka, který ještě nesplnil povinnou školní docházku.
 • Pomaturitní specializační kurzy
  Rozšíření kvalifikace, slouží k získání speciálních teoretických a praktických vědomostí a dovedností.Konají SŠ a VOŠ. Neposkytují stupeň vzdělání, lze je poskytovat za úplatu, dokladem je osvědčení. Účastníci nejsou žáky nebo studenty.
 • Postoupení do vyššího ročníku ZŠ
  Žák postupuje, pokud na konci 2. pololetí prospěl z povinných předmětů, žák 1. nebo 2. stupně ZŠ pokud již jednou ročník opakoval. Podmínky § 52, další podrobnosti Opakování ročníku, Opravné zkoušky, Hodnocení výsledků ZŠ
 • Povinná školní docházka
  9 let, nejdéle do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne 17. rok věku. Od 6 let věku (narozeniny dítěte do 1. září) pokud není povolen odklad, u dětí s narozeninami od září do konce června na žádost zákonného zástupce je možnost přijetí, pokud je dítě přiměřeně tělesně i duševně vyspělé - nutná doporučující vyjádření viz. odst. 3 § 36. Pokud žák nezískal základní vzdělání, může ředitel na žádost zákonného zástupce a při splnění dalších podmínek (§55) povolit pokračovat v základním vzdělávání nejdéle do konce školního roku, kdy žák dosáhne 18. roku věku.
 • Povinnosti žáků/studentů/zákonných zástupců/rodičů
  Docházet do školy a řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a další předpisy, plnit pokyny pedagogických pracovníků v souladu s právními a školními předpisy, informovat o změně zdravotní způsobilosti, dokládat důvody nepřítomnosti, dostavit se k projednání otázek vzdělávání atd. (§ 22)
 • Praktická příprava na VOŠ
  Uskutečňuje se formou praktického vyučování ve škole nebo odbornou praxí na pracovištích fyzických/právnických osob, které mají příslušné oprávnění k činnosti a mají se školou smlouvu. Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Praktické vyučování na SŠ
  člení se na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou/uměleckou praxi a sportovní přípravu. Může probíhat ve školách nebo ve firmách, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem a mají se školou uzavřenou smlouvu. Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce (pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých)
 • Práva žáků/studentů/zákonných zástupců/rodičů
  Právo na vzdělávání, informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, zakládat orgány žáků a studentů, vyjadřovat se k rozhodnutím v podstatných záležitostech ohl. jejich vzdělávání, musí jim být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje, informace a poradenskou pomoc - podrobně § 21.
 • Právní formy škol/školských zařízeí
  Právnická osoba, příspěvková organizace (zřizuje kraj, obec, svazek obcí), státní příspěvková organizace (MŠMT), organizační složka státu nebo součást ministerstev nebo diplomatické misi/konzulárním úřadu (ostatní ministerstva, viz. Zřizovatel školy)
 • Profilová část maturitní zkoušky
  2-3 povinné zkoušky a max. 2 nepovinné zkoušky - stanoví ředitel školy. Žák složí zkoušku úspěšně, pokud uspěl u všech povinných zkoušek, ze kterých se profilová část skládá. Nabídku zkoušek, formu, témata a termíny konání zveřejní ředitel nejpozději 12 měsíců před konáním. Formy: maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška před komisí, písemná, praktická nebo kombinace. Profilovou část může žák konat i když nevykonal společnou část maturity úspěšně. Písemné části zkoušky a jednání komise a hodnocení jsou neveřejné, praktické zkoušky jsou neveřejné pokud je to nutné z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce, u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacienta. Komise a předseda komise viz. Závěrečná zkouška )střední vzdělání s výučním listem)
 • První stupeň/1. stupeň
  1.-5. ročník ZŠ, u žáků se zdravotním postižením viz. Organizace základního vzdělávání
 • Předškolní vzdělávání
  Má podporovat rozvoj osobnosti dítěte, vyrovnávat nerovnoměrnosti před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro děti 3-6 let, podmínky přijetí stanovuje ředitel, přednostně se přijímají děti "předškoláci".
 • Přerušení vzdělávání na SŠ
  Ředitel školy může nejdéle na 2 roky přerušit vzdělávání žáka, který již splnil povinnou školní docházku. Po dobu přerušení není žák žákem dané školy. Po uplynutí přerušení pokračuje žák v ročníku, kde vzdělávání přerušil, nebo ve vyšším, pokud prokáže odpovídající znalosti. Přerušení vzdělávání je povinné, pokud je důvodem těhotenství či mateřství žačky a praktické vyučování zahrnuje pracoviště nebo práce zakázané těhotným ženám a matkám nebo pokud vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 • Přerušení vzdělávání na VOŠ
  Může přerušit ředitel max. na 2 roky, na žádost studenta i dříve, nebrání-li tomu závažné důvody. Po dobu přerušení není student studentem VOŠ. Po uplynutí doby přerušení pokračuje student v ročníku, kde vzdělání bylo přerušeno, se souhlasem ředitele i ve vyšším, prokáže-li patřičné znalosti a dovednosti a způsob jejich získání. Přerušení vzdělávání je povinné, pokud je důvodem těhotenství či mateřství žačky a praktické vyučování zahrnuje pracoviště nebo práce zakázané těhotným ženám a matkám nebo pokud vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 • Přestup do jiné SŠ
  Na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo žáka, u nezletilého součástí souhlas žáka. O přestupu rozhoduje ředitel školy, kam žák chce přestoupit, ten informuje ředitele původní školy a ten do 5 pracovních dnů poté co se o přijetí žáka na jinou školu dozvěděl, posílá kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Žák přestává být žákem původní školy den před dnem přijetí na jinou školu.
 • Přestup do jiné ZŠ
  Rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. ZŠ vytvoří podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka plynoucích z odlišnosti vzdělávacích programů. Podrobnosti přestupu a přestup pro žáky se zdravotním postižením nebo ZŠ speciální viz. §49.
 • Přestup na jinou VOŠ
  Rozhoduje ředitel školy, do které se student hlásí. Pokud dochází ke změně oboru, může stanovit rozdílovou zkoušku (viz Změna oboru VOŠ).
 • Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné/maturitní zkoušky
  V případě neúspěšného vykonání nebo vyloučení u závěrečné zkoušky, profilové části maturity a dílčí zkoušky společné části (písemné/ústní) může žák písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu/výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení do 8 dnů od oznámení výsledku nebo rozhodnutí o vyloučení. Do 30 dnů úřad rozhodne, zda výsledek změní, zruší, nařídí opakování nebo potvrdí Opakování se koná max.. do 15 dnů od rozhodnutí před jinou komisí, u písemné formy v nejbližším možném termínu podle zvláštního předpisu. V případě společné části maturitní zkoušky s výjimkou dílčí písemné/ústní, může písemně požádat MŠMT do 5 dnů od oznámení výsledku/rozhodnutí o vyloučení, o přezkoumání. MŠMT odešle písemné vyrozumění o výsledku max. do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Přezkoumání výsledků absolutoria
  viz. Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné/maturitní zkoušky
 • Přezkoumání výsledků absolutoria VOŠ
  viz. Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné/maturitní zkoušky
 • Přezkoumání výsledků hodnocení žáka ZŠ, SŠ
  Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení v 1. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů od doby, kdy se o hodnocení dozvěděl (nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení) požádat ředitele o přezkoumání, pokud je vyučujícím ředitel, pak krajský úřad. Komisionální přezkoušení žáka se pak koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. Pokud jde o hodnocení chování nebo předměty výchovného zaměření, posuzuje ředitel nebo krajský úřad dodržení pravidel pro hodnocení výsledků. Došlo-li k porušení těchto pravidel, bude hodnocení změněno, jinak bude potvrzeno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti.
 • Přihláška k jednotlivé zkoušce
  Lze podat: řediteli CERMAT (obsah a forma odpovídá společné části maturitní zkoušky) nebo řediteli v ostatních případech. Do 20 dnů od obdržení přihlášky ředitel sdělí uchazeči písemně, zda může požadovanou zkoušku konat. Přihláška obsahuje rodné číslo nebo datum a místo narození (pokud nemá RČ).
 • Přihláška k maturitní zkoušce
  Platí pro řádný termín, náhradní i opravnou zkoušku. Podává se řediteli, ten zajišťuje předání CERMATu.
 • Přihláška ke studiu na VOŠ
  Podává uchazeč řediteli školy pro 1. kolo přijímacího řízení v termínu určeném zvláštním předpisem. V přihlášce se vždy uvádí rodné číslo uchazeče, pokud bylo přiděleno. Lhůtu pro podání přihlášky musí ředitel zveřejnit alespoň dva měsíce před jejím koncem.
 • Přihlášky na SŠ
  Uchazeč nebo zákonný zástupce (u nezletilých) podává řediteli školy na předepsaném tiskopisu spolu s příslušnými doklady a souhlasným vyjádřením nezletilého uchazeče. Pro 1. kolo mohou být podány 3 přihlášky. Přihláška do denní formy vzdělávání se podává řediteli školy do 15.3., u oborů s talentovou zkouškou do 30.11. U jiné než denní formy studia je termín 20.3., obory s talentovou zkouškou do 30.11.
 • Přijetí do nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
  Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia. Přijímací řízení viz. Přijímací řízení, Přijímací zkouška, Přijetí ke studiu na SŠ
 • Přijetí do vyššího ročníku VOŠ
  Ředitel může uchazeče přijmout do vyššího ročníku na základě zkoušky a určit její obsah, formu, termín a kritéria hodnocení. Pokud ředitel rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do kterého bude uchazeč zařazen. U zdravotnických oborů to lze pouze v případě, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat.
 • Přijetí ke studiu na SŠ
  Lze přijmout uchazeče: se splněnou povinnou školní docházkou nebo úspěšně ukončeným základním vzděláváním. Uchazeč musí při přijímacím řízení splnil podmínky pro přijetí (schopnosti, vědomosti, zájmy, zdravotní způsobilost). O přijetí rozhoduje ředitel. Ředitel hodnotí uchazeče podle: hodnocení na vysvědčeních, hodnocení při talentové a/nebo přijímací zkoušce a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.
 • Přijetí ke studiu na VOŠ
  Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí rozhoduje ředitel.
 • Přijetí ke studiu v konzervatoři
  Do 1. ročníku 6-letého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku/úspěšně ukončili základní vzdělávání před jejím splněním. Do 1. ročníku 8-letého programu se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili 5. ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení
 • Přijímací řízení na konzervatoř
  Talentová zkouška, podrobnosti a termíny viz. Přijímací řízení na SŠ a Přijímací zkouška na SŠ
 • Přijímací řízení na SŠ
  Jednotlivá kola přijímaček vyhlašuje ředitel, musí být nejméně jedno kolo, počet kol není omezen. Musí být stanovena kritéria pro příslušný obor a formu vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, pokud se zkouška nekoná, je termín pro vyrozumění uchazečů stanoven právním předpisem. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se při nedoručení ukládá po dobu 5 pracovních dnů a pak je považováno za doručené. Výsledky talentové zkoušky zašle ředitel nejpozději do 20.1., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději 15.2. Další informace viz. Přijímací zkouška, Přijetí ke studiu a Přihlášky na SŠ.
 • Přijímací řízení na VOŠ
  Ředitel může rozhodnout o konání přijímací zkoušky, stanoví jednotná kritéria pro všechna kola a všechny uchazeče. Zveřejní doklady, kritéria hodnocení přijímacího řízení, termíny konání přijímaček, formu a obsah a další podmínky. Hodnotí uchazeče podle hodnocení výsledků SŠ (vysvědčení), výsledků přijímací zkoušky, pokud probíhá, a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Uchazeč musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí rozešle ředitel do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo vydání rozhodnutí pokud se zkouška nekoná. Ředitel může po ukončení 1. kola vyhlásit další kola.
 • Přijímací zkouška na SŠ
  Obsah a formu určuje ředitel. Pro první kolo stanovuje nejméně dva termíny konání zkoušky, u dalších kol nemusí být více termínů. Termíny zveřejnění informací k přijímacím zkouškám: 1. kolo pro obory s talentovou zkouškou do 30. 10., pro ostatní obory do 31.1., pro další kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola, zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola. Pozvánku pro první kolo zasílá ředitel 14 dní, u dalších kol nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání zkoušky. U prvního kola a 1 oboru v rámci 1 školy nelze konat zkoušku ve více termínech, stejný termín konání zkoušky v jiném oboru nebo škole není důvod pro stanovení náhradního termínu. Uchazeči se závažnými důvody, kteří se nedostavili ke zkoušce, svou neúčast musí písemně omluvit nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, náhradní termín se koná nejpozději do 1 měsíce po konání řádné zkoušky.
 • Příjmy školské právnické osoby
  státní rozpočet, rozpočty obcí aj., příjmy z činnosti, finanční prostředky od zřizovatele, úplata za vzdělání (školné) a školské služby, příjmy z majetku, dary a dědictví.
 • Přípravné třídy základní školy
  Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Přípravný stupeň základní školy speciální
  Poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. O zařazení dítěte do třídy přípravného stupně základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně 4 a nejvýše 6 žáků. Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše 3 školní roky.
 • Rada školské právnické osoby
  U škol zřízených jinou právnickou/fyzickou osobou (soukr. a církevní školy). Dbá na řádné hospodaření, schvaluje rozpočet aj. Má 3-15 členů, členy obvykle jmenuje a odvolává zřizovatel, funkční období je 5 let (§ 132)
 • Rámcové vzdělávací programy
  Vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání pro každý obor v základním, středním, předškolním, základním uměleckém a jazykovém vzdělávání. Vychází z Národního programu vzdělávání a jsou závazné pro školní vzdělávací programy, hodnocení výsledků, tvorbu učebnic a přidělování finančních prostředků. Vydává je MŠMT po projednání s příslušnými ministerstvy.
 • Ředitel školské právnické osoby, příspěvkové organizace
  Statutární orgán školské právnické osoby. Jmenuje a odvolává zřizovatel (MŠMT, kraj, obce/svazek obcí) nebo zřizovatel na návrh rady nebo rada (zřizovatel je jiná právnická nebo fyzická osoba, § 131). Ředitel školy zřízené jinou právnickou/fyzickou osobou předkládá radě návrh rozpočtu, vnitřního mzdového předpisu, organizačního řádu, změn zřizovací listiny a další (§ 131). Je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejíž činnost daná osoba vykonává. Musí splnit předpoklady dané zvláštním zákonem (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů), odvolat jej může zřizovatel pouze při závažném porušení/neplnění povinností (zjištěno ČŠI, zřizovatelem nebo jinými kontrolními orgány) a dosažení 65 let věku (§ 166)
 • Ředitel školy
  Rozhoduje o vzdělávání a službách školy, odpovídá za soulad vzdělání se zákonem a vzdělávacími programy, za prostředky z rozpočtu, úroveň vzdělání a služeb, vytváří podmínky pro ČŠI, odpovídá za dohled nad dětmi. Rozhoduje o povolení individuálního vzdělávacího plánu, přeřazení do vyššího ročníku, přijetí a ukončení MŠ, ZŠ, SŠ vzdělávání, uznání dosaženého vzdělání, přesodkladu povinné školní docházky atd. (§ 164, 165)
 • Ředitelské volno
  Může stanovit max. 5 dnů ve školním roce (§ 24, odst. 2)
 • Sociální znevýhodnění
  rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR
 • Spádová škola
  Žák plní povinnou školní docházku v ZŠ se sídlem ve školském obvodu, kde má žák trvalý pobyt. Zákonný zástupce může zvolit jinou školu a pokud je dítě přijato, oznámí ředitel vybrané školy do konce března tuto informaci řediteli školy spádové. Ředitel má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném obvodu.
 • Speciální vzdělávací potřeby
  Má je dítě/osoba se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Zjišťuje je školské poradenské zařízení. Při hodnocení se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku středního a vyššího odborného vzdělávání může ředitel školy výjimečně prodloužit až o 2 školní roky.
 • Splnění povinné školní docházky
  Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.
 • Společná část maturitní zkoušky
  Žák může zvolit základní nebo vyšší úroveň obtížnosti a uvést je v přihlášce. 2011: 2 povinné zkoušky (ČJ, cizí jazyk nebo matematika) max. 3 nepovinné zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika např. ve vyšší úrovni obtížnosti, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění), 2012 3 povinné zkoušky (ČJ, cizí jazyk, matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika) max. 3 nepovinné zkoušky (další cizí jazyk, matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění). Ředitel může rozhodnout, který předmět (matematika a další) bude povinný nebo ze kterých si musí žák povinně zvolit a zveřejnit toto rozhodnutí min. 3 měsíce před termínem pro podání přihlášky na SŠ.
 • Státní jazykové zkoušky
  Druhy: Základní, všeobecná, speciální. Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a z části ústní. Ministerstvo určuje zadání písemné části zkoušky a stanovuje termíny konání zkoušek. Zkoušku lze konati bez předchozí vzdělávání v jazykové škole. Dokladem o úspěšném vykonání je vysvědčení o státní jazykové zkoušce.
 • Stipendijní řád
  Vydává ředitel SŠ nebo VOŠ. Je podle něj poskytováno prospěchové stipendium.
 • Střediska volného času
  Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků.
 • Střední vzdělání
  Získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání.
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou
  Získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia (§ 83) v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou (§ 85).
 • Střední vzdělání s výučním listem
  Získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem
 • Střední vzdělávání
  Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
 • Stupeň středního vzdělání/dosažení středoškolského vzdělání
  Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu se dosahuje buď středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • Stupeň základního vzdělání/dosažení základního vzdělání
  Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole (§ 55 odst. 3). Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání. Doklady viz. §54 a Ukončení základního vzdělání
 • Školné/úplata za vzdělávání a školské služby
  Soukromé/církevní školy a VOŠ mohou vzdělávání poskytovat za úplatu. Vzdělání, které neposkytuje stupeň vzdělání lze poskytovat za úplatu (typicky mateřské školy), vzdělávání v posledním ročníku MŠ, přípravné třídě/stupni ZŠ se poskytuje bezplatně u škol zřizovaných státem, obcí, svazkem obcí. Výši určuje ředitel nebo právnická osoba (soukromé a církevní školy), o snížení nebo prominutí úhrady zejména sociálně znevýhodněných žáků a studentů rozhoduje ředitel.
 • Školní matrika
  jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, občanství, místo narození a trvalého pobytu nebo pobytu v ČR či zahraničí, předchozí vzdělání, obor, forma, zahájení a délka vzdělání, výsledky, zdravotní postižení nebo znevýhodnění či sociální znevýhodnění, zdravotní způsobilost, ukončení vzdělání a údaje o závěrečné zkoušce, informace o zákonném zástupci.
 • Školní rok
  Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu
 • Školní řád, vnitřní řád
  Vydává ředitel školy. Upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a vztahy s pedagogickými pracovníky, provoz, bezpečnost žáků a podmínky zacházení s majetkem, pravidla hodnocení výsledků
 • Školní vzdělávací programy
  Program, podle kterého se uskutečňuje vzdělávání v dané škole, vychází z rámcových vzdělávacích programů a Národního programu vzdělávání.
 • Školská poradenská zařízení
  Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.
 • Školská právnická osoba
  Právnická osoba, hlavní činností je poskytování vzdělávání a školských služeb. Zřizovatel může být ministerstvo, kraj, obec/svazek obcí, jiná právnická nebo fyzická osoba. Zřizovatelů může být i více. O vzniku, změně, zrušení a zániku viz. § 125 a 126.
 • Školská rada
  Zřizuje se na ZŠ, SŠ, VOŠ. Zákonní zástupci žáků, zletilí žáci a studenti, pedagogičtí pracovníci školy, zřizovatelé a další osoby se v ní mohou podílet na správě školy. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k uskutečňování, schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, stipendijní řád, pravidla pro hodnocení výsledků a to do měsíce od předložení ředitelem (opakované projednání do měsíce, účastní se zřizovatel, pokud se neschválí, rozhodne o dalším postupu zřizovatel), podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy, vyjadřuje se a projednává návrh rozpočtu a rozbor hospodaření, navrhuje vylepšení, projednává zprávy ČŠI, podává další podněty řediteli, zřizovateli atd. Ředitel musí radě umožnit přístup k informacím. Zřizuje ji zřizovatel, stanoví počet členů a vydá volební řád. 1/3 jmenuje zřizovatel, 1/3 volí zákonní zástupci nezletilých a zletilí žáci a studenti, 1/3 volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem nemůže být ředitel. U škol kde zřizovatelem není stát/kraj/obec/svazek obcí radu zřizuje a 1/3 jmenuje ředitel. Pokud 1/3 volená rodiči/studenty nezvolí stanovený počet členů rady ani po opakované výzvě, jmenuje zbylé členy ředitel. Funkční období členů je 3 roky. Rada zasedá min. 2x ročně, svolává předseda (1. zasedání ředitel), ředitel nebo zástupce se musí zúčastnit jednání rady na výzvu předsedy. Na prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí předsedu. Předčasné volby lze konat, pokud ředitele požádá většina voličů dané třetiny. Doplňovací volby se konají, pokud volený člen: se vzdá funkce, je odvolán zřizovatelem, je zvolen zároveň rodiči/studenty a jmenován zřizovatelem, při opakované neomluvené neúčasti nebo po předčasných volbách. Funkční období člena z předčasných/doplňovacích voleb končí s funkčním období ostatních členů z řádných voleb. U škol nezřízených státem/obcí/krajem/svazkem obcí zastává funkce zřizovatele ředitel.
 • Školská účelová zařízení
  Školská účelová zařízení podle účelu, k němuž byla zřízena, napomáhají školám a školským zařízením při jejich činnosti, zajišťují materiálně technické služby, poradenské, informační nebo ekonomicko-administrativní služby, poskytují odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro žáky, studenty, popřípadě zaměstnance, zajišťují praktické vyučování a výchovu mimo vyučování nebo vytvářejí podmínky pro praktické vyučování žáků a jejich zájmovou činnost.
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení
  Zajišťují dětem, žákům a studentům: vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti mimo vyučování, celodenní výchovu, ubytování a stravování nebo zotavovací pobyty bez přerušení vzdělávání. Mohou provozovat činnost i mimo pracovní dny a o prázdninách.
 • Školská zařízení
  Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči. školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
  Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby.
 • Školský rejstřík, rejstřík školských právnických osob
  Veřejný seznam, který obsahuje školy a školské zařízení, školské právnické osoby. Zápis do školského rejstříku je podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení. Zapisují se: druh školy, název, sídlo, obory vzdělání, povolený počet žáků/dětí/studentů, vyučovací jazyk a další informace (§ 144 a další). Výmaz školy může být proveden: na žádost navrhovatele, uplynutím doby, neposkytování vzdělávání v souladu se zásadami nebo vzdělávacími programy, po závažném nebo opakovaném porušením předpisů souvisejících se vzděláváním, pokud 3 roky po sobě nevykonává činnost školy, při uvedení nesprávných údajů v žádosti nebo pokud nemá akreditován žádný program (VOŠ)
 • Tematická zpráva ČŠI
  Vydává ČŠI na základě shrnutí poznatků z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzy. Zveřejňuje se.
 • Učebnice, učební texty
  MŠMT uděluje a odnímá schvalovací doložku, u zdravotnických oborů v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Seznam zveřejňuje MŠMT ve Věstníku MŠMT. Školy mohou použít i další učebnice, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo vzdělávacími programy. Žáci ZŠ, přípravných tříd a žáci SŠ kteří plní povinnou školní docházku nebo žáci SŠ se zdravotním postižením, mají učebnice zdarma, 1. ročník a přípravné třídy učebnice nevrací, vyšší ročníky na konci školního roku. Žákům SŠ se sociálním znevýhodněním a v hmotné nouzi jsou učebnice zapůjčeny zdarma z fondu učebnic
 • Ukončení nástavbového studia
  Maturitní zkouška. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce.
 • Ukončení předškolního vzdělávání
  Rozhoduje ředitel, v případě neomluvené absence přes 2 týdny, zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz MŠ nebo neuhradí úplatu za vzdělávání či stravování a nedohodne jiný termín úhrady, na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení.
 • Ukončení SŠ vzdělání
  Žák přestává být žákem den po úspěšném vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, jinak 30. 6. (nevykonal zkoušku v řádném termínu).
 • Ukončení vzdělávání na VOŠ
  Student přestává být studentem VOŠ den po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Jinak 30.6.(3-letý program) nebo 31.1. (3,5-letý program) v případě, že nevykonal úspěšně absolutorium v řádném termínu
 • Ukončení vzdělávání v konzervatoři
  Žák přestává být žákem školy den po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Jinak 30. 6. (nevykonal úspěšně, byla mu povolená opravná zkouška nebo odklad zkoušky)
 • Ukončení základního vzdělávání
  Žák přestává být žákem: 31.8. pokud byl žák přijat ke vzdělávání na střední škole, 30.6. pokud úspěšně ukončil základní vzdělávání nebo splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, pokud bude konat opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu je žákem až do termínu těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakovat ročník. Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení z 9. resp. 10. ročníku, vysvědčení 2. ročníku šestiletého gymnázia nebo 4. ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo vysvědčení o úspěšném zakončení kurzu pro získání základního vzdělání. Pokud žák nezískal základní vzdělání, může ředitel na žádost zákonného zástupce a při splnění dalších podmínek (§55) povolit pokračovat v základním vzdělávání nejdéle do konce školního roku, kdy žák dosáhne 18. roku věku, u zdravotně postižených 20. roku věku, u těžkých mentálních postižení 26. roku věku (§ 55)
 • Uznání části maturitní zkoušky
  Žák který vykonal maturitní zkoušku podle tohoto zákona nebo předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky, ředitel může uznat i zkoušku profilové části, pokud je obsahově srovnatelná s příslušnou zkouškou v dané škole
 • Uznání dosaženého vzdělávání VOŠ
  Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání studenta, uvolní žáka zčásti nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
 • Uznání předchozího vzdělávání SŠ
  Ředitel uzná ucelené dosažené vzdělání žáka, pokud je doloženo dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem, částečné vzdělání stejný postup, ale nesmí uplynout více než 10 let od jeho dosažení nebo žák znalosti prokáže při zkoušce. V případě uznání ředitel uvolní žáka z vyučování a hodnocení podle rozsahu uznaného vzdělávání.
 • Uznávání zahraničního vzdělání
  Žádá absolvent zahraniční školy na krajském úřadu podle místa pobytu. Buď jde o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o nostrifikaci (rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR)
 • Večerní forma vzdělávání
  Výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách. Je nejvýše o 1 rok delší než u denní formy.
 • Veřejná zkouška
  Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky v ústní formě jsou veřejné, zkoušky písemné (didaktické testy a písemné práce) jsou neveřejné.
 • Vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR
  Na základě mezinárodních smluv o rovnocennosti. Nutná žádost + originál nebo úředně ověřená kopie vysvědčení na krajský úřad.
 • Výchovná opatření
  Pochvaly a jiná ocenění, kázeňská opatření (podmínečné vyloučení, vyloučení a další)
 • Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři na základě uznaného dalšího a částečného vzdělání
  Osoba alespoň se základním vzděláním, která podle Zákona 179/2006 Sb. získala všechny dílčí kvalifikace pro určité povolání (neplatí pro obory, kde se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zákona 96/2004 Sb. v aktuálním znění) může získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné, maturitní zkoušky nebo absolutoria i bez předchozího vzdělávání v dané škole, kde podá žádost o vykonání zkoušky. Koná danou zkoušku za obdobných podmínek jako žáci dané školy, pokud jde o školu soukromou, může být zkouška zpoplatněna. Termín zkoušky stanoví ředitel nebo příslušný předpis.
 • Vyloučení
  U závažného zaviněného porušení (zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky), rozhoduje o něm ředitel do 2 měsíců od doby kdy se o něm dozvěděl, nejpozději do 1 roku od události. Nelze vyloučit žáka, který ještě nesplnil povinnou školní docházku.
 • Výroční zpráva
  MŠTM, krajský úřad a ředitel ZŠ/SŠ/VOŠ vydává každý rok. Obsahuje zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy.
 • Výroční zpráva ČŠI
  Obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy, vychází z inspekční činnosti za předchozí školní rok, zveřejňuje se každý rok v prosinci.
 • Výsledky maturitní zkoušky
  Žák má právo nahlédnout do materiálů, které se ho týkají a mají význam pro rozhodnutí o výsledku
 • Vyšší odborné vzdělání
  Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Délka je 3 roky včetně odborné praxe v denní formě, u zdravotnických oborů až 3,5 roku. Obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu
 • Vyšší stupeň víceletého gymnázia
  Poslední čtyři ročníky víceletých gymnázií
 • Vyučovací hodina
  Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut. Rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. Povinný počet hodin stanoví rámcový vzdělávací program - 1. a 2. ročník max. 22 povinných hodin týdně, 3.-5. ročník max. 26, 6.-7. max. 30, 8.-9. max. 32. SŠ a VOŠ max. 35, u konzervatoře a oborů, kde je v rámci přijímací zkoušky talentová zkouška max. 40, gymnázium se sportovní přípravou max. 46 hodin.
 • Výuka náboženství
  Na ZŠ a SŠ může být vyučován jako nepovinný předmět, pokud se přihlásí alespoň 7 žáků školy, lze spojovat více ročníků i škol, max. do počtu 30 žáků na třídu.
 • Vzdělání v konzervatoři
  Vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním a v základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých nebo uměleckých a umělecko pedagogických činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění. Vzdělávání v konzervatoři vytváří dále předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, pokračování ve vzdělávání a pro výkon pracovní činnosti. Stupně vzdělání: střední s maturitní zkouškou (nejdříve po 4 letech v denní formě šestiletého vzdělávacího programu nebo po 8 letech v osmiletém), vyšší odborné (ukončením šestiletého nebo osmiletého programu)
 • Vzdělávací soustava
  Tvoří ji školy a školská zařízení - mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
 • Vzdělávání cizinců
  Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají stejné podmínky jako občané ČR. Občané jiných zemí mají právo na základní vzdělání vč. ústavní výchovy atd. pokud pobývají na území ČR, u SŠ pokud pobývají oprávněně - další podrobnosti §20.
 • Vzdělávání menšin
  Počty žáků nutných pro otevření třídy/školy s vyučováním v jazyce menšiny jsou: MŠ 8/12, ZŠ 10/12, SŠ 12/15
 • Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením
  Dítěti s hlubokým mentálním postižením stanoví krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Krajský úřad zároveň zajistí odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, krajský úřad způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví.
 • Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem
  Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem.
 • Zahájení středního vzdělávání
  Uchazeč se stává žákem 1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí.
 • Zahájení studia na VOŠ
  Uchazeč se stává studentem VOŠ dnem zápisu. Lhůtu stanovuje VOŠ, nejpozději do 30.9.
 • Zájmové vzdělávání
  Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.
 • Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí
  Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace
 • Zákaz reklamy
  Ve školách a školských zařízeních není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí
 • Základní umělecká škola (ZUŠ)
  Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.
 • Základní umělecké vzdělávání
  Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje v základní umělecké škole. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.
 • Základní vzdělávání
  Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
 • Zakončení SŠ s maturitní zkouškou
  Maturitní zkouška. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce.
 • Zakončení středního vzdělání s výučním listem
  Závěrečná zkouška. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce + výuční list
 • Zanechání studia VOŠ
  Na základě písemného sdělení řediteli. Přestává být studentem VOŠ den následující po dni doručení řediteli nebo dnem uvedeným ve sdělení, pokud jde o den pozdější.
 • Zanechání vzdělávání SŠ
  Žák (se splněnou povinnou školní docházkou) může zanechat vzdělávání, je nutné písemné sdělení řediteli školy + souhlas zákonného zástupce (u nezletilého). Žák přestává být žákem SŠ dnem následujícím po dni doručení sdělení řediteli příp. dnem uvedeným ve sdělení, pokud jde o pozdější datum. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem poslední den školního roku nebo dnem po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. Další možnost je neomluvená absence, viz. Absence, nepřítomnost, omluvy.
 • Zápis na ZŠ
  od 15.1. do 15.2. kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku
 • Zápisový lístek
  Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí musí svůj úmysl studovat na dané škole potvrdit předáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke studiu, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Každý uchazeč, obdrží jeden zápisový lístek (obsahuje podpis a razítko odpovědného pracovníka). Zápisový lístek obdrží žák ZŠ na své ZŠ nejpozději do 15.3. nebo do 30.11. pokud je součástí přijímacího řízení talentová zkouška. Zápisový lístek ostatním zájemcům vydá krajský úřad. Pokud není zápisový lístek řádně odevzdán nebo uchazeč písemně požádá ředitele dané školy o zpětné vydání (lze požádat max. 1x), uchazeč se vzdává práva být přijat na danou školu a jeho místo lze nabídnout jinému uchazeči.
 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytují školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovávají informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťují koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
 • Zařízení školního stravování
  Zajišťuje školní stravování dětí, žáků a studentů během pobytu ve škole nebo školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Může zajišťovat stravování také pro zaměstnance a další osoby a to za úplatu.
 • Závěrečná komisionální zkouška v konzervatoři
  Pokud žák před absolutoriem nekoná maturitní zkoušku, koná komisionální zkoušku, předměty viz. Absolutorium v konzervatoři. Pokud žák neprospěl, může konat žák opravnou zkoušku, max. 2x.
 • Závěrečná zkouška (střední vzdělání s výučním listem)
  Písemná a ústní zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku. Před zahájením ústní/praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování 4 dny, termín stanoví ředitel. Zkouška je veřejná (výjimky: písemné zkoušky, jednání komise o hodnocení, praktické zkoušky kde je důvodem ochrana zdraví, bezpečnost práce a u zdravotnických oborů ochrana soukromí pacienta). Koná se před komisí, předseda musí mít odbornou kvalifikaci a učil min. 5 let, nepatří ke škole, kde bude funkci konat a nebyl vyučujícím žáků. Je oprávněn žáka vyloučit, pokud použil nedovolené pomůcky nebo vážně narušil průběh zkoušky. O klasifikaci rozhoduje komise hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Úspěšné složení zkoušky = složení všech jejích částí. V případě absence + omluvy do 3 dnů od konání zkoušky nebo nekoná zkoušku z důvodu neukončení poslední ročníku, může konat náhradní zkoušku.
 • Závěrečná zkouška (střední vzdělání)
  Praktická a teoretická zkouška z odborných předmětů, ostatní viz. Závěrečná zkouška (střední vzdělání s výučním listem)
 • Zdravotní postižení
  Mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Osoby se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice, pomůcky a aj. poskytované školou - další podrobnosti v § 16 odstavci 7, 8 a 9. Může být zřízena škola, třída, oddělení nebo skupina s upraveným vzdělávacím programem případně přidělen asistent pedagoga. U některých typů postižení mají žáci právo se vzdělávat v základní škole speciální, příprava na vzdělání se může poskytovat v přípravném stupni základní školy speciální.
 • Zdravotní znevýhodnění
  Zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání
 • Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
  SŠ organizují pro uchazeče, kteří získali maturitu v jiném oboru. Trvá 1-2 roky v denní formě.
 • Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
  SŠ organizují pro uchazeče s maturitou nebo s výučním listem v jiném oboru. Trvá 1-2 roky v denní formě.
 • Změna oboru SŠ
  Povoluje ředitel školy, může stanovit rozdílovou zkoušku. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo žáka, u nezletilého součástí souhlas žáka.
 • Změna oboru VOŠ
  Může povolit ředitel a stanovit rozdílovou zkoušku (určí její obsah, rozsah, termín, kritéria hodnocení)
 • Zřízovatel školy/školského zařízení
  Kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, církve, ostatní právnické nebo fyzické osoby, MŠMT, Ministerstvo obrany/vnitra/spravedlnosti/práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí

Pozn.: Jedná se o laický výklad zákona.

Zdroje: 561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 378/2009 Sb., vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (červen 2009), vyhláška č. 90/2010 Sb. (březen 2010), vyhláška č. 274/2010 Sb. (září 2010), vyhláška č. 54/2011 Sb. (únor 2011)

Slovníček pojmů vysokých škol, titulů a jiných akademických záležitostí najdete na http://vysokeskoly.com/akademicky-slovnicek-pojmu/ nebo http://www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-vs-nebo-vos/akademicky-slovnik