VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Mediální komunikace a žurnalistika (7242N04)

Studijní program: Mediální komunikace a žurnalistika (7242N)

Typ studia: Denní

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Humanitní (Ekonomické)

Náplň programu/oboru:
Vzdělávací program oboru Publicistika „Mediální komunikace a žurnalistika“ je zaměřen na přípravu absolventů pro segment pracovního trhu, který vyžaduje znalost současných nástrojů masové a on-line komunikace a aplikaci těchto vědomostí v praxi. Zároveň si zakládá na dovednosti mezilidské komunikace založené na vědomostech ze sféry psychologických aspektů soukromého či veřejného fungování společnosti. Důraz je kladen na osvojení zásad mluveného i psaného projevu, vystupování na veřejnosti, umění komunikace se sdělovacími prostředky i jejich prostřednictvím. Samozřejmou součástí všeobecného základu znalostí je poznání základů hospodaření podniku, osvojení si základních poznatků z oblasti psychologie a sociologie, základů práva a charakteristika základních aspektů globální ekonomiky včetně klasifikace globálních problémů. Program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků. Nedílnou součástí studia je výkon odborné praxe. Během studia si studenti osvojí řadu praktických mediálních dovedností díky spolupráci pracovníky v redakcích tištěných, televizních, rozhlasových i internetových médií, v PR agenturách, neziskových, státních i soukromých organizacích. Porozumí principům mezilidské i masové komunikace, vztahům s veřejností, pravidlům komunikace se zákazníkem. Absolventi musejí být schopni formulovat kritické myšlenky a prezentovat je veřejnosti, při hodnocení využívat různá kritéria a pohledy, brát v úvahu všechny nabízené aspekty, dívat se na záležitosti z více zorných úhlů. Budou ovládat dovednosti v oblasti ICT, potřebné ke kvalitnímu zvládnutí potřebných činností v oblasti mediální komunikace. Absolventi studia uvedeného programu znají i základní principy komunikace organizace s veřejností a médii, umí sestavit firemní komunikační strategii, vyhodnocují názory veřejnosti, vypracovávají informační výstupy. Dovedou získávat informace o zpracovávané problematice, jsou schopni se písemně a slovně vyjadřovat na odpovídající úrovni, kvalifikovaně využívají různé zdroje informací. Profil absolventa je směřován k uplatnění v mediální sféře a v oblasti audiovizuálních a internetových nástrojů. Uplatnění mohou absolventi najít také v reklamních, marketingových a PR agenturách, v odděleních styku s veřejností v obchodních společnostech. Díky kvalitnímu základu vzdělání z oblasti ekonomiky a práva jsou schopni i samostatně podnikat. Vybavení znalostmi a dovednostmi z uvedených oblastí s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe umožní absolventům uplatnění v marketingových útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách, v rolích tiskových mluvčí nebo ve vlastním podnikání. Uvedeným cílům je podřízena struktura vzdělávacího programu: metody výuky, struktura a obsah učiva, organizace vzdělávání i personální zajištění realizace programu. Učitelé kladou při výuce důraz především na rozvíjení schopnosti studentů učit se, pracovat, vnímat a posuzovat i zdánlivě nesouvisející vlivy, hledat nová řešení, pracovat a řešit úkoly samostatně i v kolektivu. Záměrem je zapojit do výuky i odborníky z praxe: ať už jako vyučující odborných předmětů, nebo při pořádání besed, přednášek, workshopů a exkurzí. Učivo většiny vyučovacích modulů je orientované na aplikaci získaných poznatků v praxi. K dosažení uvedených cílů přispívá realizace výuky v malých studijních skupinách, zaměřená na ověřování schopností studentů poznatky správně samostatně aplikovat. Při výuce využívají učitelé moderní výukové metody, které nutí studenty k samostatnému uvažování, vyhodnocování získaných poznatků, posuzování důsledků aplikovanýchrozhodnutí a použitých řešení (metoda heuristická, deduktivní, projektová apod.). Náš vzdělávací program podněcuje absolventa neustále se vzdělávat v rámci celoživotního učení, aby se mohl úspěšné vyrovnat s dynamikou moderní doby a rozvojem moderní společnosti v celostátním i mezinárodním měřítku. Cílem je vzdělat a vychovat absolventa, který splňuje vytýčený profil absolventa s klíčovými kompetencemi, absolventa specialistu, odborníka, který je schopen nastoupit na zvolené pracovní místo a erudovaně a zodpovědně plnit své pracovní úkoly. Studenti jsou motivováni k osobní seberealizaci, k aktivní účasti na ekonomické produktivní činnosti ostatních lidí. Jsou vedeni ke zdravé soutěživosti v konkurenčním prostředí, připravováni na případná rizika a nejistoty při nalézání cest profesního uplatnění, ale i ke schopnosti adaptovat se na změny situace na trhu práce. Základ studia spočívá v přesném, pravdivém a úplném získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování s maximální snahou o dosažení efektivních ekonomických výsledků sledované činnosti. Absolventi jsou vedeni k objektivnímu analyzování a posuzování skutečností se snahou předcházet případným konfliktům a navrhovat optimální způsoby řešení pro obě strany.

Cizí jazyk: Čeština


Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek na základě dodaných materiálů o prospěchu a mimoškolních aktivitách


Kde se dá studovatNahoru
Mediální komunikace a žurnalistikaVyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.Porovnat

Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o., Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.
Telefon: 387 318 632
Web: http://www.vosss.cz
E-mail: vosss@vosss.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Výše školného pro všechny obory VOŠ je stanovena na 20.000,- Kč za školní rok, splatná ve dvou částkách, vždy do 15. dne prvního měsíce vzdělávacího období (září, únor).


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit