Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik (8242N07)

Studijní program: Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik (8242N)

Forma studia: Denní

Délka studia: 3

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Studijní obor připravuje studenty na samostatné vykonávání širokého spektra konzervátorských a restaurátorských zásahů na kulturních památkách, které jsou umělecko řemeslnými malířskými pracemi. Jedná se zejména o dekorativní malby v architektuře, a to jak v exteriéru, tak interiéru sgrafito, secco, fresco, štuko lustro, případně o uměleckořemeslnou polychromii. Konzervace a restaurování malby je nosným předmětem oboru. Studenti v něm získají potřebné vědomosti a dovednosti k provádění konzervátorských a restaurátorských úkonů, zpracování restaurátorské dokumentace, včetně restaurátorské zprávy. Specifickými odbornými předměty tohoto oboru je Technologie a materiály, seznamující studenty s metodami konzervace a restaurování dekorativních malířských prací a s příslušnými technikami a technologiemi v takovém rozsahu, aby byl budoucí restaurátor schopen orientovat se samostatně a v plném rozsahu při záchraně památek. Absolventi mohou najít uplatnění na pozicích konzervátorů a restaurátorů v muzeích, galeriích, archeologických ústavech, ústavech památkové péče, v soukromých společnostech, nebo mohou vykonávat konzervátorskou a restaurátorskou práci na základě živnostenského listu.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Kreslení kresebný úkol – 3 hod. Malba zátiší temperou Kriteria hodnocení: Umístění kompozice do formátu, materiálová a tvarová věrohodnost interpretace, užití barvy pro vyjádření světla. kresebný úkol – 3 hod. Kresebná kopie zvětšená 2x pomocí sítě. Kriteria hodnocení: Formální shoda interpretace s předlohou a správné poměry zvětšení, vhodnost použitého prostředku pro kresbu. Modelování – 120 min. Modelování zátiší. Kriteria hodnocení: Vystižení proporce a rozdílů mezi tvary a materiály. Kriteria pro hodnocení domácích prací Schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost. Některé práce by měly být zaměřeny na zvolený obor studia. Pohovor Odpovědi na otázky týkající se vztahu k výtvarnému umění. Kriteria pro hodnocení písemné práce Obsahová úroveň zpracování eseje na téma: Popis malířského díla. Test DOPORUČENÁ LITERATURA PRO TEST: Slánský, B.: Technika malby, I, II, Nakladatelství Paseka, 2003 (Praha, Litomyšl) Petr, F.: Olejomalba a enkaustika, Prometheus Praha, 1930 Rožan, J., Vaníček, O.: Pigmenty-práškové barvy, SNTL, Praha 1985 Šturc, K., Nevařil, M.: Technika malířské a kašérské práce, SNTL, Praha 1985 Kolektiv autorů (vedoucí kolektivu P. Kotlík): Vápno 2001, Společnost pro technologie ochrany památek, 2001 Hégr, M.: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha 1944 Hégr, M.: Technika olejomalby Mašín, J.: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1954.

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo pol. června, 2. kolo pol. září

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května

vyssiodborneskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Kontakty FakultyNahoru

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Telefon: 545 125 649, 733 198 673
Fax: 545 125 649
Web: http://www.ssudbrno.cz/cs/vos-skola/obory/
E-mail: skola@vos.ssudbrno.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Roční příspěvek studenta je Kč 5000,–. Tato částka je rozdělena na Kč 2500,– v zimním semestru a Kč 2500,– v letním semestru (v případě průměrného prospěchu do 1,5 za předcházející ročník platí student v ročníku následujícím polovinu).