Sociální práce (7532N01)

Studijní program: Sociální práce (7532N)

Forma studia: Denní, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Vzdělávací program Sociální práce připravuje absolventy pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Absolvent je schopen samostatně řešit různé problémy klientů, mobilizovat a zdokonalovat schopnosti klienta svobodně a samostatně se pohybovat ve společnosti, bránit sociálně slabší jednotlivce a skupiny, a tím přispívat k sociálnímu smíru ve společnosti. Je připraven samostatně zajišťovat výkon specializovaných agend v péči o rodinu, děti a mládež, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany, provádět odborné práce při sociální rehabilitaci a resocializaci klientů, provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat sociální opatření. Absolvent oboru je vybaven těmito kompetencemi: kultivovaně a jazykově správně se vyjadřuje ústně i písemně, vystupuje na veřejnosti a jedná s klienty v souladu s etickými principy, společenskými normami a pravidly kulturního chování, adekvátně situaci volí prostředky jazykové a sociální komunikace, bez obtíží komunikuje v jednom cizím jazyce (anglickém, německém či ruském) na pokročilé úrovni, dokáže argumentovat, používá odborné termíny, rozlišuje mezi jednotlivými typy klientů a dokáže zvolit jim a dané situaci přiměřený způsob vedení, angažuje se v zájmu dětí, dospělých, rodin či skupin, které jsou v nouzi či ohroženy, s cílem zlepšit jejich možnosti žít, zapojit se a rozvíjet ve společnosti, chápe na základě znalostí sociálně ekonomických, sociologických a společenských jevů vývojové trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, dobře se orientuje v sociální politice státu, sleduje její vývoj a jednotlivá sociální opatření aplikuje v praxi, navrhuje a realizuje opatření v rámci prevence sociálně patologických jevů, systematicky sleduje sociální síť, je schopen navrhovat opatření na její zdokonalení a umí podchycovat a vyhledávat jedince a skupiny vyžadující sociální pomoc, navazuje kontakt s klientem, pomáhá mu zorientovat se v jeho situaci a vede ho k samostatnému řešení jeho problémů, rozlišuje mezi jednotlivými typy klientů a dokáže zvolit jim a dané situaci přiměřený způsob vedení jednání, samostatně řeší situace, ve kterých klient není schopen se o sebe postarat, uplatňuje metody sociální práce s jednotlivcem i se skupinami klientů, vypracovává návrh sociálně terapeutických postupů, zvládá techniky vedení a motivování podřízených zaměstnanců, je veden k samostatné práci, je veden k tomu, aby předcházel konfliktům na pracovišti a spor řešil jednáním, zvládá zásady asertivního přístupu k řešení problémů, je veden k tomu, aby uvědoměle dodržoval zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předcházel pracovním úrazům a šetrně zacházel se svěřeným majetkem, je připraven pro práci v týmu, je veden k tomu, aby dokázal rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, zasahuje a poskytuje služby k dosažení změny, za pomoci poskytnutí přiměřené podpory, péče, ochrany a kontroly, ovládá základní ekonomická pravidla a správní postupy související s poskytováním dávek v soustavách sociální ochrany a administruje žádosti, provádí testy příjmů a majetku, prověřuje potřebnost jednotlivců a rodin, jedná s úřady a za úřady s klienty, ovládá právní předpisy související s výkonem sociální práce a se sociálními právy klienta a požívá je ve prospěch klientů, k jejich zastupování před úřady a k poskytování sociálněprávního poradenství, používá sociálně diagnostické postupy ke komplexnímu posouzení sociální situace klienta, aplikuje znalosti při provádění sociální prevence a sociálněprávní ochrany včetně depistáže, poskytuje sociální pomoc, zejména základní sociální poradenství, terapii, trénink, organizování, vyjednávání a zastupování, používá základní i náročnější techniky k provádění sociální analýzy, vypracovává koncepci, programuje a plánuje aktivity v sociální oblasti, připravuje, provádí a vyhodnocuje jednoduchá šetření, aplikuje v běžných situacích základní znalosti z oboru ekonomie, teorie řízení a právních norem potřebných k řízení sociální instituce, řídí tým odborných pracovníků stejné nebo různých profesí, aplikuje poznatky z oboru sociologie, statistiky, demografie a psychologie při provádění operativního výzkumu a organizačně ho zajišťuje, vyjednává se sociálními institucemi, usiluje o dodržování etického kodexu sociálního pracovníka.

Cizí jazyk: Čeština

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Motivační pohovor

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo konec června, 2. kolo konec srpna, informace o dalších kolech na stránkách školy

Pozn. k přihláškám: 1. kolo do konce května, 2. kolo do 2. poloviny srpna, informace o dalších kolech na stránkách školy

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
EUROPEAN COLLEGE, vyšší odborná škola Praha, s.r.o. (zkráceně: Prague College) - EUROPEAN COLLEGE, vyšší odborná škola Praha, s.r.o. (zkráceně: Prague College)
EUROPEAN COLLEGE: Pilsen College - Vyšší odborná škola Plzeň, s.r.o. - EUROPEAN COLLEGE: Pilsen College - Vyšší odborná škola Plzeň, s.r.o.
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola - Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní - Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace - Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace - Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
PRIGO - vyšší odborná škola Olomouc - PRIGO - vyšší odborná škola Olomouc
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. - Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.
Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. - Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 - Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
Vyšší odborná škola sociální a SPgŠ Prachatice - Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. - Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o. - Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mateřská škola MILLS, s.r.o.
Kontakty FakultyNahoru

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
Telefon: 318 682 961
Web: www.sbrez.cz
E-mail: skola@sbrez.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: obor sociální práce 3000 Kč ročně, denní studium OZPK 4000 ročně (zdroj: http://stistko.uiv.cz/set14_vos/setdet14_VOS.asp)